Aktualności

Kwalifikacja ardenów szwedzkich do Księgi Stadnej Ardena Polskiego

21 marca 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w dniu 20 mar­ca pod­czas kwa­li­fi­ka­cji arde­nów szwedz­kich w Kwidzynie wszyst­kie przed­sta­wio­ne ogie­ry uzy­ska­ły mini­mum nie­zbęd­ne do wpi­su.
Ocenie pod­le­ga­ły konie, któ­re nie posia­da­ły licen­cji ze Szwecji oraz 1 mło­dy ogier uro­dzo­ny w Polsce speł­nia­ją­cy warun­ki wpi­su do Księgi Ardena Polskiego. Komisja mię­dzy­na­ro­do­wa skła­da­ją­ca się z 2 sędziów szwedz­kich oraz 3 pol­skich prze­pro­wa­dzi­ła oce­nę według zasad obo­wią­zu­ją­cych w Szwecji. Konie oce­nia­ne były w pozy­cji stój a następ­nie w ruchu w stę­pie oraz kłu­sie po pro­stej „tam i z powro­tem”. Elementami oce­ny były: typ max 10 pkt, pokrój max 10 pkt, nogi max 10 pkt, stęp max 10 pkt, kłus max 10 pkt. Warunkiem wpi­su było uzy­ska­nie min 40 pkt.

Wyniki oce­ny:

  • Ogier MARINO (Expo De fe ulen – Marva II) 45 pkt, wł. Andrzej Derlecki
  • Ogier PAULAR (Paul – Flossa) 43 pkt, wł. SO Kętrzyn
  • Ogier ASSAR L (Junid – Asta L) 42 pkt, wł. Roman Szultka
  • Ogier MARCUS (Expo De Feulen – Marinette) 42 pkt, wł. Wiesław Hakowski
  • Ogier MARTIN (Expo De Feulen – Marva II) 42 pkt, wł. Krzysztof Grąbzewski
  • Ogier BOSSMAN (Bonid – Flossa) 41 pkt, wł. Mateusz Dębski
  • Ogier GESANER (Anker – Gestia) 40 pkt, wł. Robert Grunwald
  • Ogier LUKAS (Big Jack – Rosette) 40 pkt, wł. Marcin Szarejko
  • Ogier SPION (Paul Munter – Finesse) 40 pkt, wł. SO Kętrzyn

Wszystkim wła­ści­cie­lom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

Foto-Galeria:

[Not a valid tem­pla­te]

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec