Aktualności

Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Informujemy, że Hodowca i Jeździec objął patro­na­tem medial­nym mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję nauko­wą „Innowacyjność badań w naukach o zwie­rzę­tach” orga­ni­zo­wa­ną przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, połą­czo­ną z obcho­da­mi Jubileuszu 60-lecia Wydziału.
Konferencja odbę­dzie się w dniach 20 – 21 czerw­ca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Hodowca i Jeździec