Aktualności

Idealny koń dresażowy

8 kwietnia 2013 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady, Ujeżdżenie, ·

Podczas MPMK we Wrocławiu 2012 AKU Thomson zor­ga­ni­zo­wał spo­tka­nie z uzna­nym sędzią Wimem Ernstem*. Głównym tema­tem kil­ku­go­dzin­ne­go spo­tka­ni była hodow­la koni spor­to­wych, głów­nie ujeż­dże­nio­wych w Holandii. Jaki powi­nien być koń dre­sa­żo­wy? Czym w budo­wie róż­ni się od konia sko­ko­we­go? To pyta­nia na jakie moż­na zna­leźć odpo­wiedź w pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­nej poni­żej (tłu­ma­cze­nie ory­gi­na­łu zaję­ło się PZHK).

Bardzo inte­re­su­ją­cym jest fakt, że w swo­jej wypo­wie­dzi Wim Ernst zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę nie tyl­ko na pra­wi­dło­wość czy popraw­ność budo­wy przy­szłe­go spor­tow­ca, ale tak­że pod­kre­śla wagę inte­rie­ru w hodow­li koni czy­li cha­rak­te­ru i chę­ci współ­pra­cy z jeźdź­cem, a tak­że walecz­ność. Bardzo waż­ne jest nie tyl­ko czy dany koń ma fizycz­ne pre­dys­po­zy­cje do wyczy­nu, ale tak­że jakie ma „ser­ce, ponie­waż wła­śnie walecz­no­ścią koń o mniej­szych moż­li­wo­ściach czy pre­dys­po­zy­cjach wygra z tym, któ­re­go trze­ba „dłu­go nama­wiać” do wyko­na­nia dane­go ćwi­cze­nia czy sko­ku. Dlatego tak waż­ną cechą u koni wyko­rzy­sta­nych w hodow­li jest „szyb­kość reak­cji”, w domy­śle – jak pręd­ko koń odpo­wia­da na reak­cje jeźdź­ca.

Każdy wła­ści­ciel kla­czy przed sezo­nem powi­nien przyj­rzeć się swo­jej kla­czy i zasta­no­wić się co trze­ba w niej popra­wić. Odpowiedzią na to pyta­nie jest uczci­wa oce­na potom­stwa po danym ogie­rze, ponie­waż jak uwa­ża „naj­lep­szy koń spor­to­wy nie zawsze będzie naj­lep­szym koniem hodow­la­nym”, a do hodow­li nale­ży prze­zna­czać tyl­ko dobre lub bar­dzo dobre jako­ścio­wo osob­ni­ki. I takie­mu podej­ściu słu­ży wszech­obec­ny kry­zys!

Wim Ernst przed­sta­wia tak­że poli­ty­kę hodow­la­ną KWPN. Księga ta jest jed­ną z nie­licz­nych, któ­re w krót­kim cza­sie (jak na hodow­lę) osią­gnę­ła zarów­no hodow­la­ny, jak i komer­cyj­ny suk­ces w hodow­li koni spor­to­wych: sko­ko­wych i ujeż­dże­nio­wych.

* Wim Ernst jest zna­nym sędzią ujeż­dże­nio­wym, „coachem” holen­der­skiej kadry dre­sa­żo­wej a tak­że Przewodniczącym Komisji Oceny ogie­rów ujeż­dże­nio­wych KWPN. Był tak­że jed­nym z sędziów w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia pod­czas ostat­nich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012, sędzio­wał MPMK w ubie­głym sezo­nie.

Polski Związek Hodowców Koni otrzy­mał zgo­dę z biu­ra KWPN na zamiesz­cze­nie na stro­nie www.pzhk.pl tłu­ma­cze­nia pre­zen­ta­cji Wima Ernsa.
Zakaz wyko­rzy­sty­wa­nia frag­men­tów lub cało­ści niniej­szej pre­zen­ta­cji do kolej­nych publi­ka­cji (w tym na uży­tek wła­sny).

prezentacja-KWPN-Wim-Erns-2012-tlumaczenie
Hodowca i Jeździec