Aktualności

Szkolenie: „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

10 października 2013 · Kategoria: Szkolenia, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogła­sza rekru­ta­cję uczest­ni­ków z Polski na szko­le­nie „Podstawowe cele i zasa­dy pro­wa­dze­nia hodow­li koni rasy hucul­skiej” w ramach pro­jek­tu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ne­go w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Termin reali­za­cji szko­le­nia:

  • I tura: 5 – 7 listo­pa­da 2013r.
  • II tura: 12 – 14 listo­pa­da 2013r.

Miejsce szko­le­nia: zaję­cia będą reali­zo­wa­ne w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej.

Forma szko­le­nia: wykła­dy, ćwi­cze­nia prak­tycz­ne w gru­pach przy koniach, wyjazd szko­le­nio­wy do spe­cja­li­stycz­nych gospo­darstw hodow­la­nych.

Liczba uczest­ni­ków szko­le­nia: 60 osób (w dwóch powtó­rze­niach po 30 osób). W szko­le­niu weź­mie rów­nież udział 20 osób z Ukrainy (w dwóch powtó­rze­niach po 10 osób).

Wymogi dla uczest­ni­ków:

  1. Osoby peł­no­let­nie.
  2. Hodowcy koni rasy hucul­skiej oraz oso­by zwią­za­ne z cho­wem i hodow­lą koni hucul­skich.
  3. W pierw­szej kolej­no­ści uczest­ni­ka­mi mogą być oso­by z tere­nu obsza­ru obję­te­go Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 głów­nych regio­nów wspar­cia i regio­nów przy­le­głych (szcze­gó­ło­wa infor­ma­cja u orga­ni­za­to­ra).

Koszty uczest­nic­twa w szko­le­niu tj. dwa noc­le­gi, wyży­wie­nie, wykła­dow­cy, mate­ria­ły szko­le­nio­we, ubez­pie­cze­nie, prze­jazd pod­czas wyjaz­du szko­le­nio­we­go pokry­te zosta­ną ze środ­ków reali­zo­wa­ne­go Projektu.

Uczestnicy przy­jeż­dża­ją­cy w przed­dzień szko­le­nia i wyjeż­dża­ją­cy dzień po zakoń­cze­niu szko­le­nia sami pono­szą kosz­ty dodat­ko­wych noc­le­gów i wyży­wie­nia na zasa­dzie indy­wi­du­al­ne­go roz­li­cze­nia z hote­lem!

Pozostałe infor­ma­cje, w tym szcze­gó­ło­wy zakres tema­tycz­ny szko­le­nia dostęp­ny jest w biu­rze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. 17 852 – 74-94. Wszyscy uczest­ni­cy szko­le­nia otrzy­ma­ją zaświad­cze­nia (cer­ty­fi­ka­ty) o ukoń­cze­niu szko­le­nia z poda­niem zakre­su szko­le­nia oraz licz­by godzin szko­le­nio­wych.

Rekrutacja na szko­le­nie pro­wa­dzo­na będzie przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w ter­mi­nie od 30 wrze­śnia do 23 paź­dzier­ni­ka 2013r. lub do momen­tu wyczer­pa­nia limi­tu. Zgłoszenia uczest­nic­twa w szko­le­niu nale­ży prze­sy­łać wyłącz­nie na załą­czo­nym for­mu­la­rzu na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
35 – 959 Rzeszów ul. Fredry 4
Listownie, faxem 17 852 – 74-94 lub ema­ilem ozhkrzeszow@poczta.onet.pl

Po zakoń­cze­niu rekru­ta­cji wszy­scy uczest­ni­cy zakwa­li­fi­ko­wa­ni na szko­le­nie poin­for­mo­wa­ni zosta­ną o cza­sie i miej­scu roz­po­czę­ciu szko­le­nia oraz zapo­zna­ni zosta­ną ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem 3‑dniowego Zjazdu.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Hodowca i Jeździec