Aktualności

Tak biegają Ardeny!

11 października 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa:

Podobno naj­pięk­niej­szy widok to koń w galo­pie, jed­nak moż­na z tym pole­mi­zo­wać oglą­da­jąc… arde­ny w kłu­sie! Praca hodow­la­na nad ruchem koni tej rasy dopro­wa­dzi­ła nie rzad­ko do wido­ku zapie­ra­ją­ce­go dech w pier­siach. Hodowcy – gra­tu­la­cje!

Za nami już trze­cia kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów do KS arde­na pol­skie­go. Tym bar­dziej cie­szy fakt, że jed­no­gło­śnie czem­pio­nem został wybra­ny koń pol­skiej hodow­li. Ogier Jazan (Nestor Ter Massin – Rosie De Maucourt po Kenn De Maucourt) został wyho­do­wa­ny w stad­ni­nie Pana Henryka Strzeleckiego następ­nie sprze­da­ny na Mazowsze, gdzie na aukcji w Kozienicach uzy­skał wpis do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go z boni­ta­cją 83 punk­ty. Ojciec Jazana Nestor Ter Massin potwier­dził swo­ją wyso­ką jakość pod­czas tego­rocz­nych aukcji, gdzie jego syno­wie byli obec­ni na wie­lu wysta­wach w kra­ju. Pan Henryk Strzelecki zapy­ta­ny dla­cze­go sprze­da­je takie dobre ogie­ry odpo­wie­dział prze­wrot­nie „niech nacie­szą się nimi też inni”. Jazan po aukcji tra­fił w ręce kolej­ne­go wła­ści­cie­la, któ­ry bar­dzo dobrze przy­go­to­wał go do kwa­li­fi­ka­cji ardeń­skiej. Inny ogier ardeń­ski Kanton (Sultan de la Chapelle 2 ard.fr.- Kadette Fresno yard.fr. po Fury Du Vallon) rów­nież hodow­li pana Henryka został czem­pio­nem tego­rocz­nej aukcji w Białce. Niewątpliwie jest to bar­dzo dobry rok dla tego hodow­cy.

Przed Międzynarodową Komisją 10 paź­dzier­ni­ka w Kętrzynie w skład któ­rej weszło dwóch człon­ków fran­cu­skiej UECRY sta­nę­ło 8 arde­nów z któ­rych 7 otrzy­ma­ło wpis do KS arde­na pol­skie­go. Wyniki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

  1. JAZAN (Nestor Ter Massin – Jina De Maucourt po Cesat Maucourt), ur. 02.04.2011 r, hod. Henryk Strzelecki, wł. Wiesław Hakowski – WZHK Warszawa – 42 punk­ty
  2. IWERON (Taquin De L’etang – Indiene De Maucourt po Reveur De Beaumont) ur. 19.06.2011, hod. i wł. Henryk Strzelecki – WZHK Białystok – 38 punk­tów
  3. BALZAC DE MAIRY (Pacha De Cousteumont – Justune De Gonzague po Albion Des Pres), ur. 03.04.2011 r, hod. Francja, wł. Roman Szultka – PomZHK Malbork – 38 punk­tów
  4. KANTON (Sultan de la Chapelle 2 ard.fr.- Kadette Fresno yard.fr. po Fury Du Vallon), ur. 07.02.2011 r, boni­ta­cja 85 pkt., hod. Henryk Strzelecki, wł. Zbigniew Sokołowski – LZHK Lublin – 36,5 punk­tu
  5. TIMMY DE LA LESSE (Uranus Des Corneilles – Kathy De Roy po Hardant De Chevemont), ur. 30.03.2011 r. hod. Belgia, wł. Henryk Kuhn – WMZHK Olsztyn – 36 punk­tów
  6. PALEGROS (Tarzan De Rosiere – Pirania po Ossatueur De Maucourt), ur. 07.05.2011 r., hod. i wł. Henryk Strzelecki – WZHK Białystok – 35,5 punk­tu
  7. BANDIT DES JARDINS (Rival Du Caire – Nadine De’Haymoy po Innocent De Lagrange), ur. 23.05.2011 r. hod. Francja, wł. Dariusz Krysik – WMZHK Olsztyn – 32 punk­ty

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec