Aktualności

Rok 2014 bez dopłat zwierzęcych

27 lutego 2014 · Kategoria: Finansowanie, ·

W dniu 14 lute­go 2014 r. Polski Związek Hodowców Koni skie­ro­wał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pismo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ramach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go (link do pisma).
Ustawa ta nie­ste­ty zosta­ła już pod­pi­sa­na przez Prezydenta, co skut­ku­je likwi­da­cją tzw. dopła­ty zwie­rzę­cej w 2014 r.

Polski Związek Hodowców Koni, wraz z inny­mi związ­ka­mi zwie­rząt gospo­dar­skich, orga­ni­za­cja­mi rol­ni­czy­mi oraz insty­tu­cja­mi zwią­za­ny­mi z rol­nic­twem, pod­jął dzia­ła­nia, któ­re mają na celu przy­wró­ce­nie tych dopłat od 2015 r.

Apelujemy do wszyst­kich orga­ni­za­cji zwią­za­nych z hodow­lą i użyt­ko­wa­niem zwie­rząt o włą­cze­nie się w akcję popie­ra­ją­cą nasze dzia­ła­nia.

Zbigniew Jaworski
Prezes PZHK

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec