Aktualności

Wiosenna kwalifikacja ogierów PKZ

4 marca 2014 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu OZHK w Kielcach oraz OZHK w Łodzi infor­mu­je­my o zbli­ża­ją­cym się ter­mi­nie wio­sen­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ra odbę­dzie się 29 mar­ca (sobo­ta) od godz. 10:00 w Bogusławicach k/Wolborza na tere­nie woj. łódz­kie­go.
W tym samym miej­scu i ter­mi­nie odbę­dzie się rów­nież wstęp­na i zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści.

Hodowca i Jeździec