Aktualności

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż od 13 kwiet­nia 2014 roku w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej zmia­nie ule­ga nastę­pu­ją­cy zapis doty­czą­cy uzna­wa­nia ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści:

cytatOgiery rasy mało­pol­skiej mogą zostać dopusz­czo­ne do uży­cia w pro­gra­mie hodow­la­nym jeże­li pod­czas jed­no­rocz­nej karie­ry wyści­go­wej zaję­ły co naj­mniej 5 razy miej­sca płat­ne (od I do III, zgod­nie z Przepisami Wyścigowymi, Rozdz.12 §52) w goni­twach pła­skich lub prze­szko­do­wych lub pło­to­wych, oraz speł­ni­ły pozo­sta­łe warun­ki wpi­su do księ­gi prze­wi­dzia­ne dla ogie­rów tej rasy.

Hodowca i Jeździec