Aktualności

Konferencja „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”

14 kwietnia 2014 · Kategoria: Konferencje, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Międzynarodowej Konferencji „Naukowe i prak­tycz­ne aspek­ty Hodowli Koni w Europie” połą­czo­nej z Sesją Jubileuszową 45-lecia pra­cy nauko­wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, któ­ra odbę­dzie się 6 czerw­ca 2014 r. w Krakowie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec