Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierzcho­wego w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 10 października 2014 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Przewiń do góry