Aktualności

Medale MPMK w ujeżdżeniu rozdane

6 października 2014 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, · Rasa: ,,,,

W minio­ny week­end, w Strzegomiu, roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu. W tym roku zmie­nio­no zasa­dy roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni (roze­gra­ny został Finał B, któ­ry był eli­mi­na­cją do pra­wa star­tu w Finale A MPMK). Pomysł o podzia­le koni na dwa fina­ły z moż­li­wo­ścią awan­su do gru­py naj­lep­szych koni oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę, zwłasz­cza wśród koni 4‑letnich u któ­rych dzień pierw­szy dla zawod­ni­ków jest czę­sto pew­ną nie­pew­no­ścią star­tu w nowym miej­scu.
Nowością było tak­że wpro­wa­dze­nie Pucharu Polski Młodych Koni 7‑, 8- i 9‑cio let­nich.

Wśród 4‑latków pol­skiej hodow­li naj­lep­szy był ska­ro­gnia­dy ogier Markiz sp (Love Affair han. – Mejsi V sp / Welt Gang han.) hodow­li i wła­sno­ści  Marka Adamuszewskiego, star­tu­ją­cy pod Luizą Rutkowską w bar­wach KJ Aromer. Drugie miej­sce zaję­ła klacz Sindia sp (Hetman sp – Sinez sp / Lansjer L old.) hod. i wł. PPHU Algas S.J. SK Udórz, pod Karoliną Pasich. Brązowy medal wywal­czy­ła Saphora sp (Pegasus HB KWPN – Sange Gene sp / Lord Alexander old.), hodow­li i wła­sno­ści Pawła Mazurka. Klaczy dosia­da­ła Karolina Mazurek.
Najlepszym 4‑latkiem hodow­li zagra­nicz­nej został wyho­do­wa­ny w Holandii ogier Fazz-Tetti KWPN (Jazz KWPN – Verro-Tetti KWPN / Ferro KWPN) wła­sno­ści Artura Mańczaka, a pre­zen­to­wa­ny przez obec­ne­go Mistrza Polski w WKKW Kamila Rajnerta. Tytuł v‑ce Mistrza Polski Młodych Koni 4‑letnich hodow­li zagra­nicz­nej przy­padł hodow­li nie­miec­kiej Lord Django han. (Stalypso han. – Lona han. / Londonderry han.), nale­żą­cy do poka­zu­ją­cej go zawod­nicz­ki – Ilony Janas. Trzecie miej­sce zaję­ła klacz Suleyken han. (San Amour old. – Della Casa W han. / Don Marcello han.) pod Aleksandrą Matkiewicz. Suleyken zosta­ła wyho­do­wa­na w Niemczech i jest wła­sno­ścią Agnieszki Terleckiej.

Zwycięzcą tego­rocz­nych MPMK w kate­go­rii koni 5‑letnich został bez­kon­ku­ren­cyj­ny od same­go począt­ku siwy wałach Lavrence G sp (Rythmus S westf. – Lady Pleasure G sp / Ever For Pleasure han.) dosia­da­ny przez Dorotę Urbańską. Koń jest wła­sno­ścią zawod­nicz­ki. Wyhodowany został przez Pawła Gąsińskiego. Drugie miej­sce, pod Aleksandrą Szulc, zajął tra­keń­ski ogier Negr (Ajbek wlkp – Negri wlkp/poch.trk. / Poll wlkp/poch.trk.) wł i hod. Marka Przeczewskiego. Trzecie miej­sce przy­pa­dło ogie­ro­wi Cardamon sp (Pegasus HB KWPN – Chanel han. / Compliment han.) star­tu­ją­cym pod Jarosławem Wierzchowskim. Hodowcą i wła­ści­cie­lem konia jest Anna Maria Gawłowska.
Najlepszym 5‑latkiem zagra­nicz­nej hodow­li został dosia­da­ny przez Olgę Michalik, Arriba Z Z (Alex KWPN – Vivianne Van Vlaswinkel KWPN / Roman Nature reń.) wyho­do­wa­ny w Belgii przez Marijke Vanhambrouck, a nale­żą­cy do Krzysztofa Piwowarskiego. Srebro przy­pa­dło west­fal­skiej kla­czy Wind Lady (Wind Dancer han. – Rubin Lady han. / Rotspon han.) hod. i wł. Elżbiety Mallert. Trzecie miej­sce zajął, wyho­do­wa­ny przez Silke Pelzer (Niemcy), ogier First Class old. (Fürst Romancier old. – Aischa old. / Aircraft han.) pre­zen­to­wa­ny przez Żanetę Skowrońską. Właścicielem koni jest Andrzej Sałacki.

Tytuł Mistrza Polski w kate­go­rii koni 6‑letnich pol­skiej hodow­li zdo­był wiel­ko­pol­ski Kuranto W (Samba Hit I brdbg – Kondina wlkp / Rulon sp) pod Aleksandrą Szulc. Hodowcą konia jest Jacek Wilczyński, a wła­ści­cie­lem Aleksandra Dąbrowska. Drugie miej­sce zajął Bastion śl. (Iluk śl. – Barbórka śl. / Liton śl.) hod. Grzegorza Konarskiego (SK Strzegom), wła­sno­ści Pawła Konarskiego. Konia pre­zen­to­wa­ła Żaneta Skowrońska z LKJ Lewada. Brąz wywal­czył wałach Wascardo’s sp (Love Affair han. – Walerii han. / Weltregent H han.) hod. Joanny Szulc, nale­żą­cym do star­tu­ją­cej na nim zawod­nicz­ki – Justyny Lenart.
Wśród 6‑latków hodow­li zagra­nicz­nej naj­lep­sza była holen­der­ska klacz pre­zen­to­wa­na przez Annę Kierznowską Donnadoorn KWPN (Painted Black KWPN – Sesdoorn KWPN / Jazz KWPN), nale­żą­ca do zawod­nicz­ki. Na dru­gim miej­scu skla­sy­fi­ko­wa­ny został ogier Dessman old. (Desperados han. – Pasja old. / Pik Pavarotti old.), wł. Witolda Pietrzyka. Trzecie miej­sce zaję­ła wyho­do­wa­na w Niemczech klacz Miss You han. (Margue han. – Wie Donna han. / Weltmeyer han). Właścicielem kla­czy jest Andrzej Sałacki, a pre­zen­to­wa­ła ją Żaneta Skowrońska.

Puchar Polski Młodych Koni 7‑, 8- i 9‑cio let­nich został zdo­mi­no­wa­ny przez konie hodow­li nie­miec­kiej, któ­re zaję­ły wszyst­kie miej­sca na podium. Zwycięzcą został Luxor han. (Londontime han. – Dugena han. / Davignon I han.) dosia­da­ny przez Justynę Dysarz. Luxor został wyho­do­wa­ny przez Heinza Lorenz i jest wła­sno­ścią Leszka Szymańskiego. Drugie miej­sce zajął Germany hol. (Clearway hol. – Grace XIII hol. / Contender hol.) nale­żą­cy do pre­zen­tu­ją­cej go zawod­nicz­ki Gabrieli Jaworskiej-Mazur. Trzecie miej­sce przy­pa­dło kla­czy Adrenalin han. (Weltregent H han. – Akita han./Acord II hol.) nale­żą­cej do Bogdana Wójcika. Klaczy dosia­da­ła Katarzyna Popiołek star­tu­ją­ca w bar­wach LKJ Lewada.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ny­mi wyni­ka­mi.

Hodowca i Jeździec