Aktualności

Pompadour 2014 – podsumowanie

7 października 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ny­mi wyni­ka­mi Czempionatu Koni Angloarabskich, któ­ry odbył się w dniach 18 – 21 wrze­śnia w Pompadour (FRA). Przypominamy, że kla­sę ogier­ków 2‑letnich (dział II – AA) wygrał JAREMA m(AA) (Frazes m – Jutrzenka m / Elsing oo) hod. i wł. Mirosława Janika, a w rów­no­rzęd­nej kla­sie kla­czek 2 miej­sce zaję­ła JĘTKA m(AA) (Juniperus m – Jedlinka m / Puszczyk m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego.

W mniej licz­nych kla­sach 2‑letnich ogie­rów i kla­czy speł­nia­ją­cych warun­ki tzw. III dzia­łu 2 miej­sce zajął Kadyks m (Frazes m – Kleopatra m / Emetyt m) hod. i wł. Jana Zubera, a Jodła m (Juniperus m – Jedlanka m / Jun Bej m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego zdo­by­ła 1 miej­sce. W naj­licz­niej­szej i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej kla­sie kla­czy i wała­chów 3 let­nich (oce­na pokro­ju, sko­ków luzem i sko­ków pod jeźdź­cem) 4 miej­sce zdo­by­ła Armeria m(AA) (Efekt m – Aragona m / Szał xxoo) hod. i wł. SK Janów Podlaski. Natomiast wśród 3‑latków III dzia­łu 2 loka­tę zdo­by­ła klacz Megami m (Sword xx – Morfina m / Emir m) hod. i wł. Aleksandra Łoja, prze­gry­wa­jąc zale­d­wie o 0,06 punk­tu z wała­chem Jackpot (DH Jeannot AA – Diva AA / Don Ramiro han) zna­ne­go hodow­com koni mało­pol­skich Andreasa Gygaxa ze Szwajcarii. Podczas kon­kur­su sko­ków i ruchu pod jeźdź­cem oby­dwu kla­czy dosia­da­ła Agnieszka Kolek-Kowieska.

Pozostałe konie: Elegra m (Emetyt m – Emi m / Monsun m) hod. i wł. Sławomira Supery, Espalion m (Emetyt m – Eureka m / Plaster m) hod. i wł. Jana Zubera, Fala m (Polder m – Fenicja m / Kamp m) hod. Stanisława Stasiuka, wł. Huberta Majkutewicza oraz Saruman m (Minaret m – Sisley m / Kamp m) hod. i wł. Sławomira Frosika zosta­ły oce­nio­ne poza kon­kur­sem, ponie­waż nie speł­nia­ją warun­ków mię­dzy­na­ro­do­wej księ­gi anglo­arab­skiej. Niemniej gra­tu­lu­je­my wszyst­kim hodow­com, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li swo­je konie na czem­pio­na­cie we Francji, zarów­no za osią­gnię­te wyni­ki, jak rów­nież za deter­mi­na­cję i chęć zmie­rze­nia się z kon­ku­ren­cją na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Do przej­rze­nia: Katalog

Hodowca i Jeździec