Aktualności

Ogólnopolski czempionat porównawczy koni ras szlachetnych

8 października 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich hodow­ców na Ogólnopolski czem­pio­nat porów­naw­czy koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w Zakrzowie w dniu 18 paź­dzier­ni­ka 2014 r.

W bie­żą­cym roku po raz pierw­szy roku będzie­my mie­li oka­zję do prze­pro­wa­dze­nia oce­ny hodow­la­nej i porów­na­nia moż­li­wo­ści koni wszyst­kich trzech ras pół­krwi hodo­wa­nych w Polsce (m, sp i wlkp) w jed­nym miej­scu i cza­sie.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Czempionatu. Rozpoczęcie impre­zy pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00.

Hodowca i Jeździec