Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty”, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r.

Cel:

Celem wprowadzonych zmian jest doprecyzowanie zasad rodowodowych wpisu klaczy i ogierów do działu koni sokolskich i działu koni sztumskich księgi stadnej polskiego konia zimnokrwistego.

Naniesione zmiany:

Załącznik 1, § 1, ust. 6, pkt. 5, dotyczący koni sokolskich, otrzymuje brzmienie:

cytatposiadają w piątym pokoleniu rodowodu, na 32 przodków co najmniej 24 przodków sokólskich, tzn. koni urodzonych w historycznych regionach wytworzenia i występowania typu, co jest określane na podstawie informacji rodowodowych. W tym samym pokoleniu rodowodu, po stronie stanowiącej przodków matki na 16 przodków musi być co najmniej 12 przodków sokolskich. Preferowane będą konie posiadające przodków sokolskich wpisanych do Działu I, pkt 3., I Tomu Kz.
W piątym pokoleniu rodowodu udział przodków ras: belgijskiej, reńsko-belgijskiej, zimnokrwistych niemieckich, fiordów, mur-insulanów oraz koni sztumskich nie może być większy niż 8 przodków tych ras na 32 wszystkich przodków, przy czym po stronie stanowiącej przodków matki udział ten nie może być większy niż 4 przodków tych ras na 16 wszystkich przodków. Jeżeli w czwartym lub w piątym pokoleniu rodowodu wystąpi przodek NN, przypisany mu będzie taki sam typ jak potomka;

Załącznik 1, §1, ust. 7, pkt. 5, dotyczący koni sztumskich, otrzymuje brzmienie:

cytatposiadają w piątym pokoleniu na 32 przodków co najmniej 24 przodków sztumskich, tzn. koni urodzonych w historycznych regionach wytworzenia i występowania typu, co jest określane na podstawie informacji rodowodowych. W tym samym pokoleniu rodowodu, po stronie stanowiącej przodków matki – na 16 przodków musi być co najmniej 12 przodków sztumskich. Preferowane będą klacze posiadające przodków sztumskich wpisanych do Działu I, pkt 2., I tomu Kz.
W piątym pokoleniu rodowodu udział przodków ras: bretońskiej, fiordów, murinsulanów oraz koni sokolskich nie może być większy niż 8 przodków tych ras na 32 wszystkich przodków, przy czym po stronie stanowiącej przodków matki udział ten nie może być większy niż 4 przodków tych ras na 16 wszystkich przodków. Jeżeli w czwartym lub w piątym pokoleniu rodowodu wystąpi przodek NN, przypisany mu będzie taki sam typ jak potomka;

Uzasadnienie:

Komisja Księgi Stadnej polskiego konia zimnokrwistego postanowiła wprowadzić przytoczone zmiany na prośbę hodowców i właścicieli koni tej rasy. Zasadność ich wprowadzenia ściśle wiąże się z dokonaną ostatnio aktualizacją regulaminów programów ochrony zasobów genetycznych tych koni. Jednolite zasady rodowodowe w obu programach ułatwią hodowcom i właścicielom koni zimnokrwistych wczesne podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego udziału koni w programach ochrony.

Scroll to Top