Aktualności

Sukcesy koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

19 stycznia 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją oraz pod­su­mo­wa­niem naj­waż­niej­szych star­tów koni mało­pol­skich w spor­to­wych raj­dach kon­nych w minio­nym sezo­nie. Autorem rela­cji jest zawod­nicz­ka Izabela Drażba.

Występy koni mało­pol­skich roz­po­czę­ły się uda­nie kon­kur­sem CEI 1* na 80 km w Bahrajnie (SA) 2.02.2014, w któ­rym wzię­ły udział Amerykanin (Emetyt m – Arizona m / Rahman AA), hod. A. PiwowarskiegoDelicja (Krym m – Dara m/ Fez oo), hod. T. Drażby. Oba konie zali­czy­ły dystans z pręd­ko­ścią ponad 16 km/h i zdo­by­ły kwa­li­fi­ka­cję do wyż­szych dystan­sów. 8 mar­ca rów­nież w Bahrajnie do gro­na koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do kon­kur­sów CEI 2* dołą­czył Maghreb Bej m (Entyk oo – Mufka m/ Dank m) hod. J. Nideckiego, koń­cząc dystans 84 km na dru­gim miej­scu, z pręd­ko­ścią ponad 17 km/h.
Pod koniec maja w Compiegne (FRA) na star­cie dystan­su 120 km sta­nę­ło ponad 120 koni, w tym 2 konie mało­pol­skie. Maghreb Bej pod zawod­ni­kiem z Bahrajnu ukoń­czył zawo­dy na 27 pozy­cji (skoń­czy­ło 60 koni) z pręd­ko­ścią ponad 18,831 km/h. Amerykanin star­tu­ją­cy pod pol­ską zawod­nicz­ką został wyeli­mi­no­wa­ny za kula­wi­znę po 120 km. Spośród 5 koni pol­skiej hodow­li (2 młp, 3 oo), któ­re star­to­wa­ły na dystan­sach 120 km i 160 km to wła­śnie konie mało­pol­skie osią­gnę­ły naj­lep­sze wyni­ki.
18 – 19 maja w cze­skiej Trestinie rów­nież uda­nie zapre­zen­to­wa­ły się konie mało­pol­skie: Harfa (Eston m – Hula m/ Aragon xxoo) hod. W. Proszak‐Kloc skoń­czy­ła kon­kurs CEI 2* 120 km na 6. pozy­cji, nato­miast Debiut (Banita m – Daram / Fez oo) hod T. Drażby wygrał kla­sy­fi­ka­cję junior­ską na dystan­sie 80 km, z pręd­ko­ścią 17,773 km/h (pręd­kość wyż­sza od zwy­cię­skie­go konia z kla­sy­fi­ka­cji senio­rów).
We wrze­śniu w Kurtuvenai (LT) star­to­wa­ły 2 konie mało­pol­skie, klacz Charyzma (Awans m – Chmurka xx / Special Power), hod. T. Drażby wygra­ła dystans 80 km z pręd­ko­ścią ponad 16,77 km/h.
29 listo­pa­da w Bahrajnie na dystan­sie 80 km bar­dzo dobre 4. miej­sce zajął Wersace (Amok m – Wiktoria m / Denar m) hod. H. Dąbrowskiej, osią­ga­jąc pręd­kość ponad 18 km/h, a w ostat­nich zawo­dach sezo­nu, 20 grud­nia, Cekin xxoo (Don Carlos oo – Chmurka xx / Special Power) hod. T. Drażby ukoń­czył 120 km z pręd­ko­ścią 17,777 km/h, pla­su­jąc się na miej­scu 9.

Poza zawo­da­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi konie mało­pol­skie widocz­ne były rów­nież w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Młodych Koni. Klacz Harfa zaję­ła 3. miej­sce w MPS na dystan­sie 120 km (pręd­kość 17,76 km/h), nato­miast wałach Meron (Pakt m – Messyna oo / Partner) hod. K. S. Kuczyńskiego upla­so­wał się na tej samej pozy­cji w MPJiMJ (pręd­kość 16,33 km/h).
W MPMK w kate­go­rii 6‐latków 3. miej­sce wywal­czy­ła mało­pol­ska Jesień (Oset oo – Jarzębina m/ Wars m) hod. M. Jóźwickiej, w kate­go­rii 5‐latków 4‐ty był Dukat (Mąciwoda oo – Dębinka m/ Lubań m) hod. A. Brzozowskiego. W 4‐latkach wygra­ła klacz Kohorta (El‐vis oo – Kordula m/ Ostragon oo) hod. A. Szymborskiej.

10 najlepszych koni małopolskich w rankingu Sportowych Rajdów Konnych 2014, opracowanym przez PZJ:

M‐ce w
ran­kin­gu
PZJ
Nazwa konia Rodowód Hodowca / Właściciel
3 Harfa m Eston m – Hula m/ Aragon xxoo hod. Wilhelmina Proszak‐Kloc,
wł. Magdalena Jabłońska
7 Charyzma m Awans m – Chmurka xx / Special Power hod. i wł. Tomasz Drażba
 15 Debiut m Banita m – Daram / Fez oo hod. i wł. Tomasz Drażba
 24 Meron m Pakt m – Messyna oo / Partner hod. Kazimierz S. Kuczyński,
wł. Jerzy M. Maliszewski
 27 Gracja m Salix oo – Gala m / Dietmar xx hod. Piotr Małczyński,
wł. Beata Dzikowska
 31 Verwa xxoo Wigor oo – Verbena xx / Enjoy Plan xx hod. Waldemar Konarzewski,
wł. Tomasz Drażba
 34 Jesień m Oset oo – Jarzębina m/ Wars m hod. Małgorzata Jóźwicka,
wł. Dorota Krzywicka
46 Kija m Hai Bej m – Klara m/ Emerson m hod. i wł. Aleksander Brzozowski
58 Dukat m Mąciwoda oo – Dębinka m/ Lubań m hod. Aleksander Brzozowski,
wł. Artur Landau
60 Pestka m Minneapolis m – Potęga m/ Paszkwil m hod. i wł. Wojciech Ciesielczuk

Galeria

Hodowca i Jeździec