Aktualności

Małopolski Diokles gwiazdą stajni Cian’a O’Connor’a!

16 stycznia 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

„Mam wra­że­nie, że na rok 2015 mam jed­ną z naj­lep­szych sta­wek koni, jaki­mi kie­dy­kol­wiek dys­po­no­wa­łem! Bez naj­lep­szych koni, w naszej grze nie utrzy­ma­my się na szczy­cie, więc jestem bar­dzo wdzięcz­ny wszyst­kim wła­ści­cie­lom zwią­za­nym z tymi koń­mi” – to sło­wa Cian’a O’Connor’a zamiesz­czo­ne na jego stro­nie inter­ne­to­wej, na któ­rej pod hasłem „Poznajcie gwiaz­dy” opi­su­je pięć koni aktu­al­nie prze­by­wa­ją­cych u nie­go w tre­nin­gu.

Cian O’Connor to czo­ło­wy irlandz­ki zawod­nik sko­ków przez prze­szko­dy, brą­zo­wy meda­li­sta Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Obok sta­łe­go udzia­łu w zawo­dach na tere­nie Europy, Ameryki i Azji, zaj­mu­je się doradz­twem oraz tre­no­wa­niem i selek­cjo­no­wa­niem koni sko­ko­wych. Niedawno jego wybór padł na mało­pol­skie­go ogie­ra Diokles (Haracz m – Dida m / First des Termes AA) wyho­do­wa­ne­go w Stadninie Koni Walewice. Jako 4‑latek ogier został zaku­pio­ny przez Andrzeja Kubika i prze­ka­za­ny do tre­nin­gu Andrzejowi Głoskowskiemu, sta­cjo­nu­ją­ce­mu wów­czas w staj­ni „Agro-Aves” Gajewniki. Pod zawod­ni­kiem tym Diokles dwu­krot­nie (jako 4- i 5‑latek) zdo­był tytuł Mistrza Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, a w wie­ku 6 lat zajął czwar­te miej­sce, prze­gry­wa­jąc roz­gryw­kę o brąz o 3 sekun­dy.

cytatDiokles – imię trud­ne do wymó­wie­nia, więc zna­ny jest jako Doug. Jest to ogier anglo­arab­ski, w pięk­nym typie, o dosko­na­łym tem­pe­ra­men­cie i świet­nym sko­ku. Ma tyl­ko 8 lat, ale czu­ję, że będzie goto­wy na wyż­sze kla­sy jesz­cze przed koń­cem cyklu na Florydzie i ma zadat­ki na konia naj­wyż­szej kla­sy Grand Prix

– ogrom­nie się cie­szy­my czy­ta­jąc te sło­wa autor­stwa meda­li­sty olim­pij­skie­go.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my hodow­cy, wła­ści­cie­lo­wi, zawod­ni­ko­wi oraz wszyst­kim oso­bom, któ­re przy­czy­ni­ły się do wypro­mo­wa­nia konia pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Trzymamy kciu­ki za dal­szą karie­rę spor­to­wą i hodow­la­ną Dioklesa i jego nowe­go jeźdź­ca!

Fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec