Aktualności

Zmiany w programach hodowli m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programów hodow­li koni” ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2015 r.

Naniesione zmiany:

Z tre­ści „Programów hodow­li koni” ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi usu­nię­to nastę­pu­ją­ce zapi­sy załącz­ni­ka nr 2. Kategoryzacja ogie­rów:

1. Ust. I, pkt 2 w brzmie­niu:

„Ogiery kat. C mogą być uży­wa­ne w roz­ro­dzie mak­sy­mal­nie do 9 roku życia włącz­nie. Nie uzy­ska­nie w tym okre­sie kat. B powo­du­je wyco­fa­nie ogie­ra z roz­ro­du.”

2. Ust. II, pkt 3, ostat­nie zda­nie w brzmie­niu:

„Nie speł­nie­nie tego warun­ku powo­du­je wyco­fa­nie ogie­ra z roz­ro­du.”

3. Ust. II, pkt 4, ostat­nie zda­nie w brzmie­niu:

„Nie speł­nie­nie tego warun­ku powo­du­je wyco­fa­nie ogie­ra z roz­ro­du.”

4. Informacje dodat­ko­we, pkt I, dru­gie zda­nie w brzmie­niu:

„Jeżeli ogier rasy czy­stej w cią­gu 5 kolej­nych sezo­nów nie uzy­ska za potom­stwo 30 pkt. hodow­la­nych, zosta­je wyco­fa­ny z roz­ro­du.”

Uzasadnienie:

Utrzymujący się od kil­ku lat kry­zys eko­no­micz­ny oraz likwi­da­cja pań­stwo­wych stad ogie­rów zagra­ża­ją pro­wa­dze­niu pra­wi­dło­we­go roz­ro­du w rasach: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Młode ogie­ry coraz czę­ściej użyt­ko­wa­ne są w spo­rcie jeź­dziec­kim, cze­go efek­tem jest m.in. sta­le male­ją­ca licz­ba kry­tych kla­czy i rodzą­ce­go się potom­stwa. Niespełnienie warun­ków kate­go­ry­za­cji powo­du­je wyco­fa­nie ogie­rów z roz­ro­du, jed­no­cze­śnie zawę­ża­jąc pulę genów w popu­la­cjach wymie­nio­nych ras.
W przy­pad­ku ogie­rów ras: mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej dodat­ko­wym pro­ble­mem jest male­ją­ca licz­ba repro­duk­to­rów dopusz­czo­nych do kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny tych ras. Często ogie­ry wyco­fa­ne z roz­ro­du na sku­tek nie­speł­nie­nia warun­ków kate­go­ry­za­cji rodo­wo­do­wo odpo­wia­da­ją wymo­gom pro­gra­mu ochro­ny, ale są mniej pożą­da­ne przez hodow­ców ze wzglę­du na słab­szą war­tość użyt­ko­wą.
Zaproponowane w 2012 r. utwo­rze­nie tzw. rezer­wy hodow­la­nej, do któ­rej tra­fia­ły ogie­ry nie­speł­nia­ją­ce wyma­gań kate­go­ry­za­cji, jed­nak decy­zją wła­ści­wej Komisji Księgi Stadnej mogły pozo­stać w roz­ro­dzie, nie odnio­sło ocze­ki­wa­ne­go skut­ku.

Hodowca i Jeździec