Aktualności

Powożenie w stylu retro

11 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia, ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów – Polskiego Towarzystwa Powozowego – zapra­sza­my powo­żą­cych, kolek­cjo­ne­rów powo­zów, uprzę­ży i innych akce­so­riów zwią­za­nych z powo­że­niem, wła­ści­cie­li koni oraz wszyst­kich, któ­rym bli­ski jest kli­mat sty­lu życia sprzed stu lat, na szko­le­nie doty­czą­ce tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia.

Tradycyjne powo­że­nie to nie tyl­ko kon­kur­sy, ale cała sfe­ra zwią­za­na z oby­cza­jem, kul­tu­rą i histo­rią naro­du czy regio­nu.

Źródeł wie­dzy na ten temat w języ­ku pol­skim, prak­tycz­nie nie ma. Tym bar­dziej war­to zapla­no­wać week­end w nie­zwy­kle uro­czym miej­scu, jakim bez wąt­pie­nia jest bia­ły dwo­rek nad jezio­rem, park i staj­nie Stada Ogierów w Łącku po to, by na dwa dni prze­nieść się w inny świat.

Szkolenie_PTP-2015

Szkolenie_PTP-zdj

Hodowca i Jeździec