Aktualności

Szkolenie zaprzęgowe w SK Udórz

7 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia, ·

W dniach 25 – 26 kwiet­nia 2015r. w Stadninie Koni w Udorzu odby­ło się nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce szko­le­nie zaprzę­go­we popro­wa­dzo­ne ze swa­dą przez Pana Bartłomieja Kwiatka.
Szkolenie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ło z ini­cja­ty­wy uczest­ni­ków Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice oraz Członków Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni.

Pragniemy bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Panu Bartkowi jak rów­nież Pani Justynie Dera – por­ta­lo­wi driving.pl za zna­le­zie­nie, w bar­dzo napię­tym kalen­da­rzu, cza­su na prze­pro­wa­dze­nie tego bar­dzo potrzeb­ne­go i ocze­ki­wa­ne­go szko­le­nia.

Pragniemy rów­nież bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Stadninie Koni w Udorzu. Szczególnie Pani Beacie Szatan współ­wła­ści­ciel­ce Stadniny, jak i Pani Sylwii Ciach kie­row­ni­ko­wi Stadniny za ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie w orga­ni­za­cję szko­le­nia i stwo­rze­nie opty­mal­nych warun­ków do jego prze­pro­wa­dze­nia.

Mamy świa­do­mość, że impre­za ta nie zosta­ła nagło­śnio­na zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi czę­ści osób poten­cjal­nie nim zain­te­re­so­wa­nych. Prosimy o wyro­zu­mia­łość. Stało się tak ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną licz­bę miejsc. Ponadto kon­wen­cję warsz­ta­tów z któ­rą stycz­ność mie­li­śmy po raz pierw­szy wole­li­śmy wypró­bo­wać w mniej­szej ska­li. W przy­szło­ści pla­nu­je­my zabez­pie­cze­nie znacz­nie więk­szej ilo­ści miejsc dla tzw. wol­nych słu­cha­czy.

Dziś może­my powie­dzieć już ze spo­ko­jem, że spraw­dzi­ła się ona bar­dzo dobrze, głów­nie za spra­wą pro­wa­dzą­ce­go. Pogodne nie­bo bez wąt­pie­nia mia­ło w tym swój istot­ny udział.

Celem szko­le­nia było prak­tycz­ne i teo­re­tycz­ne posze­rze­nie wie­dzy doty­czą­cej kon­ku­ren­cji ujeż­dże­nia i tech­ni­ki powo­że­nia. Jego uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia prak­tycz­nych zajęć pod okiem pro­wa­dzą­ce­go – Pana Bartłomieja Kwiatka. W trak­cie zajęć teo­ria prze­pla­ta­ła się z prak­ty­ką, nato­miast w sobot­nie popo­łu­dnie uczest­ni­cy szko­le­nia mie­li moż­li­wość ana­li­zy mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych z komen­ta­rzem pro­wa­dzą­ce­go.

Myślę, że będę wyra­zi­cie­lem opi­nii więk­szo­ści uczest­ni­ków twier­dząc, że zosta­li­śmy zala­ni morzem bez­cen­nych infor­ma­cji doty­czą­cych wszel­kich aspek­tów powo­że­nia. Począwszy od spo­so­bów dopa­so­wa­nia uprzę­ży i pod­sta­wo­wych zasad doty­czą­cych oprzę­ga­nia koni, po szcze­gó­ło­we zagad­nie­nia zwią­za­ne meto­dy­ką pra­cy z koń­mi.

Na naszych oczach w magicz­ny spo­sób w rękach pro­wa­dzą­ce­go źle usta­wio­ne konie „cho­dzą­ce” z zadar­tą gło­wą, skra­ca­ją­ce, sztyw­ne lub wykrę­co­ne w sto­sun­ku do kie­run­ku jaz­dy prze­mie­nia­ły się w natu­ral­nie zga­na­szo­wa­ne, roz­luź­nio­ne i usta­wio­ne pięk­ne konie zaprzę­go­we.

Wszystkie aspek­ty opi­sa­nych prze­mian były w trak­cie pra­cy z koń­mi szcze­gó­ło­wo oma­wia­ne z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów a następ­nie ćwi­czo­ne przez nich w prak­ty­ce pod czuj­nym okiem Pana Bartka.

W naj­bliż­szym cza­sie wypra­co­wa­ne na szko­le­niu zało­że­nia tre­nin­go­we będą reali­zo­wa­ne przez uczest­ni­ków kur­su w Cyklu Amatorskich Zawodów Zaprzęgowych o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice a w jesie­ni spo­tka­my się ponow­nie w Stadninie Koni w Udorzu by ugrun­to­wać zdo­by­tą wie­dzę i dalej zgłę­biać taj­ni­ki powo­że­nia pod okiem Mistrza.

Maciej Wyszomirski
Dyrektor Ś‑OZHK w Katowicach

Hodowca i Jeździec