Aktualności

Hodowla Koni i Sport Jeździecki (…)

13 sierpnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

„Hodowla Koni i Sport Jeździecki w Galicji pod zabo­rem austriac­kim i w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym w Małopolsce” autor­stwa Zygmunta Jabłeckiego to mono­gra­fia opi­su­ją­ca naj­waż­niej­sze ośrod­ki hodow­li koni na tere­nie obec­ne­go woj. pod­kar­pac­kie­go i mało­pol­skie­go od koń­ca XVIII w. do 1939 r. oraz syl­wet­ki naj­wy­bit­niej­szych hodow­ców z tego tere­nu.

W pra­cy opi­sa­no począt­ki spor­tu jeź­dziec­kie­go i jego prze­bieg w tym okre­sie. Praca napi­sa­na jest w cie­ka­wej dla czy­tel­ni­ka for­mie z wyko­rzy­sta­niem cyta­tów ze sta­ro­polsz­czy­zną w słow­nic­twie i pisow­ni. Zamieszczony boga­ty mate­riał iko­no­gra­ficz­ny (ponad 100 zdjęć archi­wal­nych) doda­je mono­gra­fii walo­rów poznaw­czych i este­tycz­nych.

Zygmunt_Jablecki-okladka1

Zygmunt_Jablecki-okladka2

Hodowca i Jeździec