Aktualności

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

7 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej oraz pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu zaprzę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 18 sierp­nia 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie oce­ny ogie­rów szla­chet­nych pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 8:00, a ogie­rów rasy ślą­skiej – na godzi­nę 11:00. Właścicieli ogie­rów rasy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie koni do komi­syj­ne­go pomia­ru o godz. 9:30. W kata­lo­gu zamiesz­czo­ne są rów­nież posta­no­wie­nia ogól­ne oraz posta­no­wie­nia szcze­gó­ło­we, doty­czą­ce kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów w ZT Książ.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec