Aktualności

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni zim­no­krwi­stych” oraz „Programu hodow­li koni rasy arden pol­ski”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 23 lip­ca 2015 r.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni zimnokrwistych:

Do Załącznika nr 1, Regulamin wpi­su do Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych § 2 pkt. 8, nale­ży dodać:

cytatW uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Komisja Księgi Stadnej, kie­ru­jąc się dobrem hodow­li, ma pra­wo pod­jąć decy­zję o wpi­sie do księ­gi stad­nej ogie­ra lub kla­czy, któ­re nie speł­ni­ły wszyst­kich wymo­gów pro­gra­mu hodow­li, pod warun­kiem że:

  1. Komisja Księgi Stadnej pisem­nie potwier­dzi i uza­sad­ni wyra­że­nie zgo­dy na wpis do księ­gi stad­nej tego ogie­ra lub kla­czy, wska­zu­jąc na ich cechy, któ­re prze­ma­wia­ją za doko­na­niem takie­go wpi­su,
  2. zarów­no ojciec jak i mat­ka tego ogie­ra lub kla­czy zosta­li wpi­sa­ni do czę­ści głów­nej księ­gi hodow­la­nej,
  3. u tego ogie­ra lub kla­czy nie stwier­dzo­no wad dys­kwa­li­fi­ku­ją­cych z hodow­li, któ­rych kata­log został zawar­ty w Regulaminie wpi­su do księ­gi stad­nej koni zim­no­krwi­stych, para­graf 2, punkt 4.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni rasy arden polski:

Do Załącznika nr 1, Regulamin wpi­su do Księgi Stadnej Koni Rasy Arden Polski pkt. 6, nale­ży dodać:

cytatW uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Komisja Księgi Stadnej, kie­ru­jąc się dobrem hodow­li, ma pra­wo pod­jąć decy­zję o wpi­sie do księ­gi stad­nej ogie­ra lub kla­czy, któ­re nie speł­ni­ły wszyst­kich wymo­gów pro­gra­mu hodow­li, pod warun­kiem że:

  1. Komisja Księgi Stadnej pisem­nie potwier­dzi i uza­sad­ni wyra­że­nie zgo­dy na wpis do księ­gi stad­nej tego ogie­ra lub kla­czy, wska­zu­jąc na ich cechy, któ­re prze­ma­wia­ją za doko­na­niem takie­go wpi­su,
  2. zarów­no ojciec jak i mat­ka tego ogie­ra lub kla­czy zosta­li wpi­sa­ni do czę­ści głów­nej księ­gi hodow­la­nej,
  3. u tego ogie­ra lub kla­czy nie stwier­dzo­no wad dys­kwa­li­fi­ku­ją­cych z hodow­li, któ­rych kata­log został zawar­ty w Regulaminie wpi­su do księ­gi stad­nej koni rasy arden pol­ski, punkt 12.

Uzasadnienie:

Powyższa zmia­na jest wyni­kiem obser­wa­cji człon­ków Komisji Księgi Stadnej pod­czas kwa­li­fi­ko­wa­nia koni do ksiąg. Komisja widzi potrze­bę wpro­wa­dze­nia odpo­wied­nie­go zapi­sy, któ­ry umoż­li­wi wpis do ksiąg dla war­to­ścio­wych koni, któ­re nie speł­ni­ły wszyst­kich wymo­gów pro­gra­mu hodow­li. Każdorazowo taki przy­pa­dek będzie dokład­nie ana­li­zo­wa­ny przez Komisję Księgi, jed­nak­że przy zacho­wa­nej zasa­dzie obo­wiąz­ku pocho­dze­nia po rodzi­cach wpi­sa­nych do ksiąg, oraz wyklu­cze­niu wad dys­kwa­li­fi­ku­ją­cych z hodow­li.

Hodowca i Jeździec