Aktualności

Czempionat ogierów ras zimnokrwistych w Kętrzynie odwołany!

16 października 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że z powo­du nie­wy­star­cza­ją­cej licz­by zgło­szo­nych koni spo­wo­do­wa­nej m.in. pokry­ciem ter­mi­nów wysta­wy i wybo­rów do par­la­men­tu Czempionat ogie­rów hodow­la­nych ras zim­no­krwi­stych w Kętrzynie (z 24 paź­dzier­ni­ka) zosta­je odwo­ła­ny. Organizatorzy ser­decz­nie prze­pra­sza­ją hodow­ców.
Jednocześnie infor­mu­je­my, iż trwa­ją roz­mo­wy na temat orga­ni­za­cji czem­pio­na­tu wio­sną 2016 roku.

Hodowca i Jeździec