Aktualności

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wygło­szo­ne­go pod­czas gali obcho­dów 120-lecia PZHK, któ­ra odby­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie zachę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji zaty­tu­ło­wa­nej „120-lat biało-czerwonych koni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia histo­rię 12 dekad zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni w Polsce…

cytatPanie Ministrze, Drodzy Hodowcy, Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

Przedstawienie 12 dekad histo­rii nasze­go Związku, w cią­gu sie­dem­na­stu minut, jakie okre­śla sce­na­riusz dzi­siej­szej Gali, jest zada­niem bar­dzo trud­nym, nie­mniej posta­ram się mu spro­stać.

Organizacja zrze­sza­ją­ca hodow­ców koni, pod obec­ną nazwą Polski Związek Hodowców Koni, powo­ła­na zosta­ła 11 maja 1957 roku w Warszawie na Walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkich Związków Hodowców Koni. Jednakże histo­ria zrze­szeń i związ­ków hodow­ców koni na zie­miach pol­skich jest znacz­nie dłuż­sza i się­ga poło­wy XIX wie­ku, a więc cza­su zabo­rów. Pierwowzorem naszej orga­ni­za­cji było powo­ła­ne w 1895 roku Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe, któ­re mia­ło na celu kwa­li­fi­ko­wa­nie kla­czy do księ­gi stad­nej i wyda­wa­nie jej dru­kiem. Był to począ­tek zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni na zie­miach pol­skich, połą­czo­ny z selek­cją i pro­wa­dze­niem księ­gi stad­nej, a więc dzia­ła­nia­mi, jakie m.in. obec­nie pro­wa­dzi PZHK. W 1920 roku Towarzystwo prze­kształ­co­no w Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce, a w roku 1935 w Poznański Związek Hodowców Koni. Należy w tym miej­scu pod­kre­ślić, że z tą czę­ścią histo­rii dzia­łal­no­ści samo­rzą­do­wej hodow­ców koni na tere­nie daw­ne­go Wielkiego Księstwa Poznańskiego iden­ty­fi­ku­je się tak­że Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, dla któ­re­go rok 2015 rów­nież jest rokiem jubi­le­uszo­wym.

Na tere­nach pozo­sta­ją­cych pod zabo­rem rosyj­skim i austriac­kim sytu­acja była mniej sprzy­ja­ją­ca dla hodow­ców koni. Z powsta­łych związ­ków raso­wych i użyt­ko­wych żaden nie pro­wa­dził ksiąg stad­nych. W nie­dłu­gim cza­sie po odzy­ska­niu przez Polskę nie­pod­le­gło­ści, w 1919 roku, powsta­je Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. Następnie pod egi­dą Izb Rolniczych powsta­ją związ­ki hodow­ców koni, a w 1931 roku Naczelna Organizacja Związków Hodowców Koni, któ­ra mia­ła za zada­nie koor­dy­no­wa­nie pra­cy związ­ków oraz repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów hodow­li koni.

II woj­na świa­to­wa prze­rwa­ła dzia­łal­ność związ­ków i towa­rzystw na oko­ło pięć lat. Jednakże już w 1945 roku, przed­wo­jen­ni dzia­ła­cze związ­ko­wi i pra­cow­ni­cy eta­to­wi podej­mu­ją dzia­ła­nia zwią­za­ne z reak­ty­wo­wa­niem Okręgowych Związków Hodowców Koni i orga­ni­za­cją nowych, na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W dniu 6 listo­pa­da reak­ty­wo­wa­no Naczelną Organizację Związków Hodowców Koni, któ­ra jed­nak nie ode­gra­ła więk­szej roli. W 1947 i 1948 roku Związki Hodowców Koni prze­mia­no­wa­ne zosta­ły w Zrzeszenia Hodowców Koni, dzia­ła­ją­ce w ramach Związków Samopomocy Chłopskiej, któ­re pod koniec 1948 roku zaprze­sta­ły swo­jej dzia­łal­no­ści a całość spraw doty­czą­cych hodow­li koni prze­ję­ły Wojewódzkie Rady Narodowe.

W wyni­ku wyda­rzeń poli­tycz­nych w 1956 roku hodow­cy koni oddol­nie zaczy­na­ją orga­ni­zo­wać Powiatowe Koła Hodowców Koni, a następ­nie Wojewódzkie Związki Hodowców Koni. W kon­se­kwen­cji zosta­je zwo­ła­ny w Warszawie, na dzień 11 maja 1957 roku, Walny Zjazd Delegatów, na któ­rym powo­ła­no Polski Związek Hodowców Koni. Pierwszym pre­ze­sem zosta­je Jan Czarnecki, hodow­ca z pow. Sochaczewskiego, a pierw­szym dyrek­to­rem biu­ra PZHK Henryk Szela. Ponieważ Związek nie miał żad­nych upraw­nień, dzia­ła­cze i pra­cow­ni­cy roz­po­czy­na­ją sta­ra­nia o prze­ka­za­nie PZHK czyn­no­ści zwią­za­nych z hodow­lą koni w Polsce, co osta­tecz­nie nastą­pi­ło po uka­za­niu się zarzą­dze­nia Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerw­ca 1958 roku. Zgodnie z nim powo­ła­na zosta­ła Redakcja Ksiąg Stadnych, któ­rej pierw­szym redak­to­rem został rtm. Zdzisław Rozwadowski oraz Rada Hodowlana PZHK, pod prze­wod­nic­twem prof. Witolda Pruskiego.

Do jesie­ni 1973 roku Związek dzia­łał bez więk­szych zmian pro­wa­dząc pod­sta­wo­wą dzia­łal­ność hodow­la­ną w tere­nie. W mar­cu 1962 roku, na Walnym Zjeździe, pre­ze­sem PZHK został Eustachy Radwan, rol­nik z woj. wro­cław­skie­go. Podczas kolej­nych Walnych Zjazdów na pre­ze­sów wybie­ra­ni byli: 1965 r. - prof. Jerzy Chachuła (WZHK Warszawa), 1968 r. - Jan Drzymalski (WZHK Gdańsk), 1972 r. - Julian Rudolf (WZHK Wrocław).

Jesienią 1973 roku nastą­pi­ły poważ­ne zmia­ny w dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści Związku zwią­za­ne z przy­mu­so­wym włą­cze­niem PZHK do Organizacji Kółek Rolniczych, co w dal­szej kolej­no­ści wią­za­ło się z prze­ka­za­niem cało­ści prac hodow­la­nych w tere­no­wej hodow­li koni Wojewódzkim Stacjom Oceny Zwierząt, a Redakcji Ksiąg Stadnych do PTWK. Rozwiązano Powiatowe Koła Hodowców Koni, powo­łu­jąc Sekcje Hodowców Koni o zasię­gu gmin­nym lub rejo­no­wym oraz powo­ła­no nowe Związki Wojewódzkie, dosto­so­wu­jąc struk­tu­rę PZHK do obo­wią­zu­ją­ce­go podzia­łu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Na Walnym Zjeździe w dniu 16 grud­nia 1976 roku pre­ze­sem ponow­nie wybra­ny został Julian Rudolf (WZHK Wrocław).

Rok 1980 i rodzą­ca się „Solidarność” zak­ty­wi­zo­wa­ły tak­że hodow­ców koni do dzia­łań zmie­rza­ją­cych do odzy­ska­nia utra­co­nych upraw­nień. Trwały one dłu­go, gdyż dopie­ro pod­czas XIII Walnego Zjazdu PZHK, jaki odbył się w Warszawie w dniu 7 maja 1981 roku, wcze­śniej­szą ust­ną obiet­ni­cę Ministra Rolnictwa Jerzego Wojteckiego, doty­czą­cą przy­wró­ce­nia PZHK upraw­nień, potwier­dził wice­mi­ni­ster Andrzej Kacała. Podczas tego Zjazdu zmie­nio­no sta­tut PZHK, a na pre­ze­sa wybra­ny został Tadeusz Śmigielski z WZHK Warszawa, któ­ry peł­nił tę funk­cję tak­że w następ­nej kaden­cji

Lata osiem­dzie­sią­te to względ­nie sta­bil­ny pod wzglę­dem dzia­łal­no­ści samo­rzą­do­wej i hodow­la­nej okres pra­cy Związku.

W listo­pa­dzie 1988 roku odbył się XV Walny Zjazd PZHK, a pre­ze­sem nowo wybra­ne­go 20-osobowego Zarządu został Jerzy Domański z WZHK w Poznaniu. Zarząd, na lata 1989-1992, powo­łał nową Radę Hodowlaną, pod prze­wod­nic­twem prof. Mariana Budzyńskiego, któ­ry kie­ro­wał Radą przez kil­ka kolej­nych kaden­cji. W lutym 1989 roku umie­ra dłu­go­let­ni dyrek­tor PZHK - dr Andrzej Żółkiewski, któ­ry peł­nił tę funk­cję przez 20 lat, a z PZHK zwią­za­ny był od 1963 roku. Sądzę, że jesz­cze część hodow­ców i pra­cow­ni­ków Związku pamię­ta dyrek­to­ra Żółkiewskiego. Jego wyra­zi­sta oso­bo­wość na pew­no bar­dzo pozy­tyw­nie wpi­sa­ła się w histo­rię Polskiego Związku Hodowców Koni.

Lata 90. to okres pre­ze­su­ry Jerzego Domańskiego, któ­ry peł­nił tę funk­cję przez trzy kaden­cje i w dużej czę­ści dyrek­to­ro­wa­nia Jana Wilczaka, któ­ry zastą­pił na tym sta­no­wi­sku dr Andrzeja Żółkiewskiego. Przemiany społeczno-gospodarcze w kra­ju, jakie zaszły po pierw­szych wol­nych wybo­rach do Sejmu i Senatu w 1989 roku, mia­ły w kolej­nych latach tak­że swój oddźwięk w hodow­li koni, jak np. pry­wa­ty­za­cja jed­no­stek pań­stwo­wych. Lata 90. to tak­że ten czas, kie­dy zaczę­ły się inten­syw­ne kon­tak­ty naszych hodow­ców z kra­ja­mi Europy Zachodniej i inny­mi. To otwar­cie Europy, wza­jem­ne kon­tak­ty, pod­pa­try­wa­nie tego jak dzia­ła­ją inne orga­ni­za­cje hodow­ców koni, zaowo­co­wa­ło dys­ku­sja­mi o potrze­bie orga­ni­zo­wa­nia, wzo­rem kra­jów zachod­nich, związ­ków raso­wych i użyt­ko­wych. W 1993 roku powsta­ło Stowarzyszenie Hodowców Konia Szlachetnego, któ­re w roku 1998 zmie­ni­ło nazwę na Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego. Pod koniec 1995 roku utwo­rzo­no Sekcję Hodowców Koni Sportowych, któ­ra jako pierw­sze sto­wa­rzy­sze­nie weszła w struk­tu­ry PZHK. W latach następ­nych zaczę­ły powsta­wać tak­że inne związ­ki raso­we, jak Krajowe Koło Hodowców Koni Małych przy Wielkopolskim Związku Hodowców Koni w Poznaniu, Związek Hodowców Konia Huculskiego, czy Sekcja Hodowców Koników Polskich.

W lip­cu 1997 roku odszedł na eme­ry­tu­rę inż. Jan Wilczak, któ­ry peł­nił funk­cję dyrek­to­ra PZHK przez 11 lat. Świetny facho­wiec, dosko­na­le zna­ją­cy pra­cę tere­no­wą a przede wszyst­kim oso­ba powszech­nie lubia­na i sza­no­wa­na przez śro­do­wi­sko konia­rzy. Nowym dyrek­to­rem został mgr inż. Jerzy Michałowicz, wcze­śniej peł­nią­cy funk­cję dyrek­to­ra PTWK w Warszawie.

Koniec lat 90. to tak­że pra­ce nad nowym, nowo­cze­śniej­szym sta­tu­tem, któ­ry uwzględ­niał­by rze­czy­wi­stość tam­tych lat i zmia­ny jakie zaszły w okre­sie tzw. trans­for­ma­cji. Został on zatwier­dzo­ny na XX Walnym Zjeździe, jaki odbył się w Warszawie w dniu 22 mar­ca 1999 roku. Jedną z naj­waż­niej­szych zmian był zapis, mówią­cy o tym, iż PZHK jest kra­jo­wą fede­ra­cją związ­ków rol­ni­czych zrze­szeń bran­żo­wych i zrze­sza Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Hodowców Koni oraz Związki i Sekcje Rasowe i Użytkowe o zasię­gu kra­jo­wym.

W stycz­niu 2000 roku rezy­gna­cję z pra­cy w PZHK zło­żył dyrek­tor Jerzy Michałowicz, a z dniem 1 lute­go 2000 roku pra­cę na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra roz­po­czął mgr inż. Andrzej Stasiowski, absol­went SGGW w Warszawie, pra­cu­ją­cy w biu­rze PZHK od 1993 roku.

W maju tego same­go roku odbył się w Warszawie kolej­ny XXI Walny Zjazd, na któ­rym po raz pierw­szy pre­ze­sa wybie­ra­li dele­ga­ci, a pierw­szym tak wybra­nym pre­ze­sem został mgr inż. Andrzej Woda, hodow­ca z Nowego Sącza, któ­ry funk­cję tę peł­nił przez dwie kolej­ne kaden­cje, podob­nie jak Wybrany przez nowy Zarząd prze­wod­ni­czą­cy Rady Hodowlanej, prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz.

Współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim owo­cu­je utwo­rze­niem w 2001 roku Komisji Koordynacyjnej PZJ - PZHK, dzię­ki cze­mu wspól­nie orga­ni­zu­je­my Mistrzostwa Polski Młodych Koni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Zdecydowanie wzra­sta ilość orga­ni­zo­wa­nych imprez hodowlano-jeździeckich. Dla wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi stad­ne, orga­ni­zo­wa­ne są czem­pio­na­ty. Przygotowując się do wej­ścia Polski do Unii Europejskiej uczest­ni­czy­my w pra­cach nad dosto­so­wa­niem pol­skich prze­pi­sów doty­czą­cych koni, do wymo­gów unij­nych. Podejmujemy, jak­że waż­ną dla przy­szło­ści Związku, decy­zję dot. ubie­ga­nia się o pro­wa­dze­nie powszech­nej iden­ty­fi­ka­cji koni i od 1 lip­ca 2003 roku zaczy­na­my wysta­wiać pierw­sze pasz­por­ty.

W 2003 roku, z ini­cja­ty­wy Andrzeja Sarnowskiego, ówcze­sne­go kie­row­ni­ka Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni w Szczecinie, uka­zu­je się pierw­szy numer związ­ko­we­go perio­dy­ku o nazwie „Hodowca i Jeździec”. Po kil­ku latach cza­so­pi­smo wyra­sta na naj­lep­sze w swo­jej bran­ży, a o jego dobry poziom dba zespół redak­cyj­ny kie­ro­wa­ny przez dr. Michała Wierusz-Kowalskiego.

Połowa lat 90-tych to tak­że nasze wej­ście, jako człon­ka do Międzynarodowej Konfederacji Konia Angloarabskiego (CIAA) oraz Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF), a w 2008 r. do Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). Prestiżowym suk­ce­sem jest przy­zna­nie Polsce, na wnio­sek PZHK, sta­tu­su Księgi Pochodzenia dla rasy hucul­skiej i koni­ków pol­skich. Poza koń­mi ras czy­stych, kuca­mi sze­tlandz­ki­mi, kłu­sa­ka­mi i koń­mi tra­keń­ski­mi, dla wszyst­kich innych pro­wa­dzi­my iden­ty­fi­ka­cję i wysta­wia­my pasz­por­ty. Wspólnie z Instytutem Zootechniki opra­co­wu­je­my pro­gra­my ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni dla 7 ras rodzi­mych.

Rok 2005 to uro­czy­ste obcho­dy 110-lecia PZHK i Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni, któ­re zapew­ne wie­lu z tu obec­nych dobrze pamię­ta. Trzy lata póź­niej, w 2008 roku, dele­ga­ci kolej­ne­go Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, wybie­ra­ją na pre­ze­sa dr. Władysława Brejtę z OZHK Rzeszów, na co dzień dyrek­to­ra Zakładu Doświadczalnego w Odrzechowej. Ważną ini­cja­ty­wą, jaką w tam­tym okre­sie pod­ję­li­śmy, były róż­ne dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce pol­skie konie, w ramach akcji, któ­ra zosta­ła nazwa­na „Teraz Polskie Konie”. Promocja ta spro­wa­dza się do orga­ni­za­cji róż­ne­go rodza­ju imprez hodowlano-jeździeckich ale tak­że zaini­cjo­wa­li­śmy dobry zwy­czaj nagra­dza­nia hodow­ców i wła­ści­cie­li naj­lep­szych koni pol­skiej hodow­li w 4 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich oraz zawod­ni­ków star­tu­ją­cych tymi koń­mi, a tak­że spon­so­ro­wa­nie star­tów w zawo­dach, czy fun­do­wa­nie sty­pen­diów dla wybra­nych zawod­ni­ków, star­tu­ją­cych koń­mi pol­skiej hodow­li. Rozszerzyliśmy tak­że zakres naszej dzia­łal­no­ści hodow­la­nej: od 2010 roku pro­wa­dzi­my Polską Księgę Stadną Kuców, a od 2012 roku Księgę Stadną Koni Rasy Arden Polski.

Na ostat­nim Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, jaki odbył się w Warszawie w 2012 roku, pre­ze­sem PZHK zosta­je wybra­ny czy­ta­ją­cy te sło­wa. W grud­niu tego roku zaczy­na­my współ­pra­cę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy orga­ni­za­cji impre­zy pod nazwą Cavaliada Tour. Imprezy łączą­cej mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy z tar­ga­mi, poka­za­mi, aukcją koni wierz­cho­wych oraz blo­kiem pre­lek­cji popularno-naukowych. Cykl odby­wa się w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. W cza­sie Cavaliady PZHK, w ści­słej współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, pro­mu­je konie wszyst­kich ras, dla któ­rych pro­wa­dzi księ­gi, orga­ni­zu­jąc „Pawilon Polskiej Hodowli”.

Rok 2013 obfi­to­wał w dwa nie­zwy­kle waż­ne wyda­rze­nia, któ­rych PZHK był orga­ni­za­to­rem, a mia­no­wi­cie Zjazd Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF) i Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). W roku 2013 pod­ję­ła pra­ce Komisja Statutowa, jaką powo­łał Zarząd, do zmian sta­tu­tu i przy­sto­so­wa­nia go do obec­nych realiów. Ostatecznie zmia­ny te zosta­ły przy­ję­te przez XXVIII Walny Zjazd Delegatów w maju 2014 roku. W tym samym roku Zarząd zatwier­dził „Strategię roz­wo­ju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015-2020”. Dokument nie­zwy­kle waż­ny dla Związku, jego przy­szło­ści i dal­sze­go roz­wo­ju.

W obec­nej kaden­cji, któ­ra zakoń­czy się w maju 2016 roku i po 120 latach dzia­łal­no­ści samo­rzą­do­wej hodow­ców koni w Polsce, PZHK zrze­sza 14 Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz nastę­pu­ją­ce Związki Rasowe: Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich, Związek Hodowców Koników Polskich, Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, a tak­że jako człon­ków wspie­ra­ją­cych: Związek Trakeński w Polsce i Polish Quarter Horse Association. Przy licz­bie koni wyno­szą­cej w 2015 roku bli­sko 300 tys. szt., w tym wpi­sa­nych do ksiąg i czyn­nych w hodow­li 16,8 tys. kla­czy i ponad 3,3 tys. ogie­rów, do Związku nale­ży ok. 11,5 tys. człon­ków, zrze­szo­nych w 180 Kołach Terenowych. Radą Hodowlaną kie­ru­je od 4 lat prof. Szczepan Chrzanowski z SGGW w Warszawie.

Ostatnie lata to suk­ce­sy odno­szo­ne przez pol­skich zawod­ni­ków na pol­skich koniach, na prze­kór opi­niom, że nie ma w Polsce dobrych koni. Wspomnę to cho­ciaż­by uda­ne star­ty na dwóch ostat­nich Olimpiadach w Hong-Kongu (2008) i Londynie (2012) - Paweł Spisak (koń Weriusz sp - hod. SK Nowielice), Artur Społowicz (koń Wag sp - hod. SK Moszna), Katarzyna Milczarek (Ekwador sp - hod. SK Rabenhof), Michał Rapcewicz (Randon sp - hod. SK Moszna), Beata Stremler (Martini wlkp - hod. Krzysztofa Pejki z woj. kujawsko-pomorskiego) oraz suk­ce­sy Bartka Kwiatka odno­szo­ne w powo­że­niu na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej koń­mi ślą­ski­mi (m.in. Lokan - hod. SO Książ), jak rów­nież jego sio­stry Weroniki Kwiatek.

Niezmiennie, od wie­lu lat, dumą napa­wa­ją nas mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy pol­skich koni arab­skich czy­stej krwi.

W 2013 r. Paweł Spisak na 6-letnim koniu Banderas sp - hod. Romana Drabińskiego zaj­mu­je 3. miej­sce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW we Francji.

W roku nasze­go jubi­le­uszu Polska odno­si kolej­ne histo­rycz­ne suk­ce­sy:

  • Ogier MJT Nevados S sp - hod. Stanisława Szurika (woj. kujawsko-pomorskie) zdo­by­wa w Belgii tytuł Mistrza Świata koni 7-letnich w sko­kach przez prze­szko­dy
  • Ogier Bazyli śl oraz klacz Frezja śl - z SO Książ, powo­żo­ne przez Bartłomieja Kwiatka zdo­by­wa­ją na Węgrzech tytuł odpo­wied­nio Mistrza i Wicemistrza Świata koni 6-letnich w powo­że­niu.

Czy moż­na wyma­rzyć sobie lep­szy pre­zent na 120 uro­dzi­ny ?


Szanowni Państwo,

Z fak­tów i zda­rzeń, jakie przed­sta­wi­łem, jed­no­znacz­nie wyni­ka, że Związek miał wie­le róż­nych trud­nych momen­tów i prze­szkód, jakie na swo­jej 120-letniej dro­dze musiał poko­nać. Niemniej, nawet w tych naj­trud­niej­szych potra­fił prze­trwać, dosto­so­wu­jąc się do aktu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, zacho­wać jed­ność orga­ni­za­cyj­ną i kon­se­kwent­nie reali­zo­wać zada­nia hodow­la­ne, jakie nam powie­rza­no. Było też wie­le suk­ce­sów, do któ­rych Wy, jak i Wasi poprzed­ni­cy - hodow­cy koni, bez­po­śred­nio się przy­czy­ni­li­ście. Nie spo­sób wymie­nić wszyst­kie i wszyst­kich, ani też podać przy­kła­dy, gdyż jest ich zbyt wie­le. Większość z Was i Waszych poprzed­ni­ków już zapi­sa­ło się na kar­tach histo­rii hodow­li koni w Polsce i w świe­cie poprzez wyho­do­wa­ne konie, któ­re kształ­to­wa­ły roz­wój danej rasy, uda­nie pro­mu­jąc naszą bran­żę jak i Polskę. Wasze suk­ce­sy, to jed­no­cze­śnie suk­ce­sy Związku, któ­ry two­rzy­my.

Dziękuję Wam - Hodowcom, że może­my dzi­siaj świę­to­wać 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni w Polsce, któ­rej bez­po­śred­nim repre­zen­tan­tem jest Polski Związek Hodowców Koni, życząc jed­no­cze­śnie zacho­wa­nia jed­no­ści naszej orga­ni­za­cji i suk­ce­sów hodow­la­nych jej człon­kom.

Dziękuję tak­że tym wszyst­kim, z któ­ry­mi współ­pra­co­wa­li­śmy i nadal współ­pra­cu­je­my za dotych­cza­so­we efek­ty i oka­zy­wa­ne nam prze­ja­wy sym­pa­tii.

Dziękuję wła­dzom pań­stwo­wym i samo­rzą­do­wym za współ­pra­cę i wspar­cie, dzię­ki któ­re­mu może­my wypeł­niać i reali­zo­wać nasze cele i zada­nia hodow­la­ne.

Dziękuję wszyst­kim tym, któ­rzy dzi­siaj, swo­ją obec­no­ścią, uświet­ni­li nasz Jubileusz.

120 lat działalności PZHK Gala obchodów-zielone-www

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec