Aktualności

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za nami. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po całej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji jubi­le­uszu 120‐lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go pozo­sta­nie w naszej pamię­ci.

Wyjątkowe kil­ka dni za nami, pod­czas któ­rych w ramach Pawilonu Polskiej Hodowli, poka­za­li­śmy pięk­no tego czym na co dzień się zaj­mu­je­my i cze­mu od dwu­na­stu już dekad słu­ży­my. Wystawa ras koni, poka­zy hodowlano‐użytkowe, oko­licz­no­ścio­we pre­lek­cje, aukcja koni wierz­cho­wych czy uro­czy­sta Gala były zale­d­wie pre­tek­stem do tego, aby zade­mon­stro­wać siłę i poten­cjał drze­mią­ce w jed­no­ści nasze­go śro­do­wi­ska.

Jeszcze raz bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­je­my za Waszą życz­li­wą obec­ność, inwen­cję i zaan­ga­żo­wa­nie. Bez Was impre­za w Poznaniu nie zakoń­czy­ła­by się takim suk­ce­sem. Wszystkim hodow­com, uczest­ni­kom poka­zów, sza­now­nym gościom, któ­rzy wzię­li udział w obcho­dach 120‐lecia PZHK niniej­szym prze­ka­zu­je­my naj­szczer­sze sło­wa uzna­nia i przy­jaź­ni – w imię koń­skiej spra­wy!

Zapraszamy do obej­rze­nia obszer­nej rela­cji foto­gra­ficz­nej z tego­rocz­nej poznań­skiej edy­cji Cavaliady.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec