Aktualności

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Od wczo­raj na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagęsz­cze­nie koni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie warun­ki rekor­do­wy poziom. Szok – 700 koni pod jed­nym dachem!!!

Zawody jeź­dziec­kie w sko­kach, powo­że­niu, WKKW i ujeż­dże­niu, ale rów­nież nie­zwy­kle boga­ty pro­gram poka­zów kon­nych. Specjalną ich opra­wę zawdzię­cza­my jubi­le­uszo­wi 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry jest gospo­da­rzem Pawilonu Polskiej Hodowli, ale i ani­ma­to­rem wie­lu innych atrak­cji – wysta­wy ras koni, kon­kur­sów pt. ABC mło­de­go hodow­cy, aukcji koni wierz­cho­wych, cyklu popularno-naukowych pre­lek­cji, opro­wa­dza­nek na kucy­kach, eks­po­zy­cji wiel­ko­for­ma­to­wej foto­gra­fii dot. histo­rii pol­skiej hipo­lo­gii oraz ory­gi­nal­nych ekwi­pa­ży.

Chcesz zoba­czyć w akcji bro­nę, siew­nik, har­cu­ją­ce wokół koń­skich ogo­nów wiej­skie dziew­ki; dugę z sia­nem, peł­ną plat­for­mę ziem­nia­ków, wóz ze sło­mą, rosną­ce jak grzy­by po desz­czu drze­wa; naszych kocha­nych góra­li w fan­ta­zyj­nym ukła­dzie cho­re­ogra­ficz­nym imi­tu­ją­cym pra­cę w polu, młóc­kę, orkę, sia­no­ko­sy itd. Przyjadą kra­ko­wian­ki, roz­da­dzą publicz­no­ści cukier­ki i jabł­ka; brycz­ką przy­wio­zą księ­dza, któ­ry zbie­rze na tacę wśród zasia­da­ją­cej na try­bu­nach publicz­no­ści, oj klę­kaj­cie naro­dy… Będzie weso­ło kie­dy Cavaliadę odwie­dzi orszak wesel­ny, z kosza­mi wędlin, świe­że­go pie­czy­wa, warzyw i owo­ców – wspa­nia­łych pło­dów rol­nych pol­skiej zie­mi. A potem rado­sną zaba­wę uga­szą stra­ża­cy kon­ni, żeby­śmy mogli odwie­dzić typo­wą wiel­ko­miej­ską uli­cę z prze­ło­mu wie­ków.

Wpadnij w naj­bliż­szy week­end do Pawilonu Polskiej Hodowli (hala 7, 7A, 8, 8A oraz w sobot­nie popo­łu­dnie hala 5), a będziesz świad­kiem rzad­kich koń­skich opo­wie­ści, scen, wąt­ków, czy­li wiel­kiej koń­skiej przy­go­dy.

Hodowca i Jeździec