Aktualności

PZJ, PZHK i PTTK powołały wspólny zespół

18 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Na mocy zawar­te­go poro­zu­mie­nia part­ner­skie­go pomię­dzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, został utwo­rzo­ny „Zespół do spraw zmian legi­sla­cyj­nych w jeź­dziec­twie i hodow­li koni”.

Celem powo­ła­nia zespo­łu jest wypra­co­wy­wa­nie wspól­nych sta­no­wisk doty­czą­cych zmian legi­sla­cyj­nych i pro­ce­du­ral­nych, w zakre­sie  roz­wo­ju i pro­mo­cji jeź­dziec­twa oraz hodow­li koni spor­to­wych i rekre­acyj­nych.

W skład zespo­łu weszli nastę­pu­ją­cy przed­sta­wi­cie­le sygna­ta­riu­szy poro­zu­mie­nia:

Daniel Zawadzki – przed­sta­wi­ciel Polskiego  Związku Jeździeckiego
kon­takt: daniel.zawadzki@pzj.pl tel. 536 421 500

Agnieszka Szymańska – przed­sta­wi­ciel Polskiego Związku Hodowców Koni
kon­takt: szymanska@pzhk.pl tel. +48 22 628 – 98-38

Andrzej Ruta – przed­sta­wi­ciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
kon­takt: andrzej.ruta@wp.pl tel. 602 518 890

Witold Rosa – przed­sta­wi­ciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
kon­takt: witold.rosa@wp.pl tel. 607 452 075

W dniu 12 lip­ca br. w sie­dzi­bie Polskiego Związku Hodowców Koni, odby­ło się pierw­sze posie­dze­nie zespo­łu, na któ­rym wybra­no Daniela Zawadzkiego na Przewodniczącego Zespołu oraz usta­lo­no począt­ko­wy zakres prac zespo­łu, któ­ry obej­mu­je prze­pi­sy Ustawy o lasach, Ustawy – pra­wo o ruchu dro­go­wym oraz Ustawy o trans­por­cie dro­go­wym.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych, któ­rzy chcie­li­by się włą­czyć w pra­ce zespo­łu ser­decz­nie zapra­sza­my.

Kontakt do zespo­łu: zzl@pzj.pl

Hodowca i Jeździec