Aktualności

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Polana

19 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie pro­si wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności koni rasy hucul­skiej. Próba odbę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek) w Stadninie Koni Tabun pana  Stanisława Myślińskiego w Polanie k/Czarnej (pow. biesz­czadz­ki) i obję­ta zosta­nie pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/OZHK. Termin nad­sy­ła­nia zgło­szeń mija 8 sierp­nia 2016 r. (ponie­dzia­łek).

Hodowca i Jeździec