Aktualności

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu

14 września 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, · Rasa:

Aleksandra Szulc, Żaneta SkowrońskaPrzemysław Kozanowski to tego­rocz­ni meda­li­ści Mistrzostw Polski Seniorów w ujeż­dże­niu, któ­re zakoń­czy­ły się 4 wrze­śnia w SKJ Bajardo w Augustówku. Miło nam ogło­sić, że Aleksandra Szulc zdo­by­ła zło­ty medal dosia­da­jąc swo­je­go 12-letniego ogie­ra RUMBA HIT sp (Samba Hit brdbg – Rowa han po Rotspon) hodow­li Piotra Wiese. Ta nie­roz­łącz­na para ma na swo­im kon­cie już licz­ne suk­ce­sy – począw­szy od tytu­łów Mistrza Polski Młodych Koni 4-letnich i 5-letnich, poprzez udział w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, srebr­ny medal Mistrzostw Polski Seniorów, a tak­że wyso­kie loka­ty w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach Grand Prix w Polsce i zagra­ni­cą. Cieszymy się ogrom­nie, że mimo poważ­nej kon­tu­zji jaką Rumba Hit ma za sobą, karie­ra tej zgra­nej pary roz­wi­ja się i trzy­ma­my kciu­ki za dal­sze suk­ce­sy.

Drugim naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem pol­skiej hodow­li w MP Seniorów był Azzaro sp (Rubin han – Aza sp po Montevideo KWPN) hod. Mariana Orłowskiego, wł. Galiny Sabitovej, dosia­da­ny przez Rishata Sabitova (7 m.), do któ­re­go począt­ko­wo pomył­ko­wo powę­dro­wa­ła nagro­da Polskiego Związku Hodowców Koni, jed­nak dzię­ki szyb­kiej reak­cji orga­ni­za­to­rów osta­tecz­nie tra­fi­ła we wła­ści­we ręce, czy­li do Aleksandry Szulc.

Obu parom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łych wyni­ków i dzię­ku­je­my za pro­mo­wa­nie pol­skich koni w spo­rcie na tak wyso­kim pozio­mie!

fot. Łukasz Kowalski

Print Friendly, PDF & Email