Aktualności

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa:

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6‐letnia klacz HAJDA rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) hodow­li i wła­sno­ści pana Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wyni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 sekund. Klacz dosia­da­na jest przez Tomasza Miśkiewicza. Jeśli w jutrzej­szych kwa­li­fi­ka­cjach para spi­sze się rów­nie dobrze, będzie­my mogli podzi­wiać ją w fina­le.

Nieźle spi­sa­li się rów­nież nasi pozo­sta­li repre­zen­tan­ci:

Grzegorz Psiuk na 5‐letnim wał. Cristiano sp (Falbrus sp – Cecile hol. / Carlos DZ hol.),
hod. Leokadii Drozdowskiej, wł. Jolanty Szydłowskiej
4 pkt. kar­ne
Jacek Bobik i 5‐letni wał. Carewicz sp (Vandamme KWPN – Cyranka sp / Cavaliero au­str. go­rąc.),
hod. SK Nowielice, wł. Jacka Bobika
4 punk­ty kar­ne
Tomasz Miśkiewicz i 6‐letnia kl. Chocolate Blue old. (OS)  (Chacco Blue mekl. – Carousa old. / Carinue old.), wł. Dariusza Miśkiewicza 8 pkt. kar­nych w I fazie

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i z całej siły trzy­ma­my kciu­ki za jutrzej­sze prze­jaz­dy. Rywalizacja roz­pocz­nie się już o godzi­nie 8:00. Zachęcamy do śle­dze­nia trans­mi­sji on‐line i kibi­co­wa­nia wszyst­kim naszym zawod­ni­kom, któ­rzy poje­cha­li do Lanaken wal­czyć o mistrzo­stwo.

Hodowca i Jeździec