Aktualności

Skokowe MŚMK Lanaken 15 – 18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my listę koni, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji doko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z aktu­al­nych mena­dże­rów dys­cy­plin. Warto tak­że wie­dzieć, że zawo­dy zwa­ne Mistrzostwami Świata Młodych Koni orga­ni­zu­je WBFSH. Polski Zwiazek Hodowców Koni ze swo­imi trze­ma Księgami Stadnymi: sp, wlkp oraz m jest człon­kiem tej orga­ni­za­cji i pła­ci corocz­ną skład­kę. Dzięki uczest­nic­twu PZHK w WBSFH i opła­cie nie­ma­łej corocz­nej skład­ki, konie z Polski mają pra­wo star­tu w Lanaken, Ermelo czy D’Angers. Zgodnie z prze­pi­sa­mi Ksiąg Stadnych w pol­skich MPMK pra­wo star­tu mają wszyst­kie konie z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi (bez wzglę­du na płeć), ale w przy­pad­ku koni zagra­nicz­nych tyl­ko kla­cze i ogie­ry, a nie wała­chy. Ponieważ tyl­ko kla­cze i ogie­ry mogą w przy­szło­ści sta­no­wić mate­riał hodow­la­ny wyko­rzy­sty­wa­ny w naszym kra­ju.

Naszym repre­zen­tan­tom życzy­my powo­dze­nia i dosta­nia się do fina­łu tych mistrzostw.

Lista koni zatwier­dzo­nych przez Komisję Koordynacyjną oraz zgło­szo­nych ofi­cjal­nie przez PZJ na MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy w sezo­nie 2016:

Koń nazwa Płeć/ Rasa/ Pochodzenie/
Hodowca/ Właściciel
Kat.
wie­ko­wa
zawod­nik
Cristiano sp wał., Falbrus sp – Cecile hol./ Carlos DZ hol.,
hod. Leokadia Drozdowska, wł. Jolanta Szydłowska
5 l. Grzegorz Psiuk
Carewicz sp wał., sp, Vandamme kwpn – Cyranka sp/ Cavaliero austr. gorąc.,
hod. SK Nowielice, wł. Jacek Bobik
5 l. Jacek Bobik
Hajda sp kl., Cantanis hol.- Dusza sp/ Czuwaj sp,
hod. i wł. Sławomir Orbaczewski
6 l. Tomasz Miśkiewicz
Chocolate Blue OS (dzi­ka kar­ta) kl., Chacco Blue mekl. – Carousa old./ Carinue old.,
wł. Dariusz Miśkiewicz
6 l. Tomasz Miśkiewicz

 

Hodowca i Jeździec