Aktualności

WIBARO sp i El CAMP sp NAJLEPSI!

13 września 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, · Rasa:

Pod zna­kiem koni pol­skiej hodow­li zakoń­czy­ły się w Jakubowicach tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski w sko­kach przez prze­szko­dy. Oba zwy­cię­skie konie w kate­go­rii senio­rów oraz Młodych Jeźdźców są wpi­sa­ne do księ­gi pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi.

W kate­go­rii Młodych Jeźdźców naj­lep­szym oka­zał się El CAMP sp ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/ Elvis KWPN) hodow­li SK Prudnik. Jego wła­ści­cie­lem jest zawod­nik czy­li Andrzej Opłatek. Oba pół­fi­na­ły MPMJ 2016 ukoń­czył z zero­wym kon­tem, a w obu nawro­tach fina­łu uzy­skał 8 punk­tów kar­nych. Koń ten roz­po­czy­nał karie­rę w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, w któ­rych star­to­wał jako 4 i 5-latek. W naj­młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej zajął 17 pozy­cję, a rok póź­niej 15. Dosiadał go wte­dy uzna­ny jeź­dziec mło­dych koni - Krzysztof Gozdek. El Camp star­ty w poważ­nych kon­kur­sach roz­po­czął pod Łukaszem Kozą. Para ta wie­lo­krot­nie repre­zen­to­wa­ła nasz kraj na zawo­dach CSI2* oraz CSI3*, uczest­ni­cząc w kon­kur­sach Grand Prix. Były to uda­ne star­ty. Obecnie ten trzy­na­sto­la­tek jest wciąż w dobrej for­mie i mamy nadzie­ję, że jesz­cze dłu­gie lata będzie­my tę parę oglą­dać na par­ku­rach. Drugie i trze­cie miej­sce odpo­wied­nio zaję­ły Chelsea-Blue (ex Cobless) OS pod Joanną Marciniak oraz Zuzanna Gowin dosia­da­ją­ca holen­der­skie­go konia Captain.

W kate­go­rii Seniorów nie­po­bi­ty był Kamil GrzelczykWIBARO sp ur. 2007 (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp/ Graf Quidam sp) hodow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy, któ­ry pro­wa­dził bez punk­tów kar­nych po dwóch pół­fi­na­łach Mistrzostw. Dopiero w II nawro­cie Finału „zaro­bił” 8 pkt. Siwek też zaczy­nał karie­rę w Mistrzostwach Polski Młodych Koni – 6-latkiem zajął 10 miej­sce, a w gru­pie o rok star­szych został wyeli­mi­no­wa­ny… Przez całe swo­je spor­to­we życie dosia­da­ny był przez Kamila Grzelczyka, cho­ciaż jak z uśmie­chem pod wąsem wyznał w Jakubowicach Bogdan Kuchejda - też na „nim sie­dział”. Ten były zawod­nik , star­tu­ją­cy w kon­kur­sach sko­ko­wych GP z MPS włącz­nie, z pew­no­ścią nie mógł­by sobie odmó­wić prze­jażdż­ki na TAKIM koniu. Wiemy, że Wibaro nie jest tak łatwy jak cza­sem mogło­by się wyda­wać, ale  obser­wu­je­my od daw­na tę parę i widzi­my jak się dosko­na­le zgra­li. Tworzą „parę”, cze­go nie moż­na rzec o kil­ku innych koniach i ich zawod­ni­kach bio­rą­cych udział w tych mistrzo­stwach. Wibaro to jeden z nie­wie­lu koni, któ­ry nie star­tu­je z prze­róż­ny­mi paten­ta­mi w pysku, bez wzglę­du czy są to CSIO5* czy ZO. Jak opo­wia­da Bogdan Kuchejda jego mat­ka – klacz ochab­ska Wiagra sp  w wie­ku 5 dni stra­ci­ła mat­kę. Wychowała ją na smo­ku Maria Kuchejda, przez lata pia­stu­ją­ca bar­dzo odpo­wie­dzial­ną funk­cję hodow­cy w SK OCHABY. Marian Skop (hodow­ca Wibaro), przy­ja­ciel rodzi­ny Kuchejdów, kil­ka razy w tygo­dniu prze­cho­dził koło doro­słej już Wiagry do swo­ich koni, któ­re trzy­mał w Ochabach. Wiagra cały czas go zacze­pia­ła i doma­ga­ła się sma­ko­ły­ków. Jak sam stwier­dził – tak nie może być i po pro­stu ją kupił.

Analizując rodo­wód Wibaro widzi­my połą­cze­nie walecz­no­ści anglo­arab­skiej z moż­li­wo­ścia­mi  sko­ko­wy­mi koni holsz­tyń­skich oraz nie naj­ła­twiej­szym cha­rak­te­rem koni SF. Takie połą­cze­nie ceni nie tyl­ko Bogdan Kuchejda, ale tak­że Rudiger Wassibauer. Trzeba dodać, że Wibaro na każ­dym zdję­ciu ma nie­na­gan­ną syl­wet­kę konia sko­ko­we­go nad prze­szko­dą (podzi­wiać trze­ba też rów­no­wa­gę Grzelczyka).

Wibaro był naj­lep­szym koniem pol­skiej hodow­li tych zawo­dów. Bogdan Kuchejda ode­brał z rąk Prezesa PZHK - Pawła Mazurka spe­cjal­ny puchar, a siwek bar­dzo ele­ganc­ko pre­zen­to­wał się w spe­cjal­nej na tę oka­zję uszy­tej der­ce.

Drugie miej­sce w MPS zajął Michał Kaźmierczak i ogier KWPN QUE PASA, a brąz zdo­był Michał Ziębicki i Heartbreaker KWPN.

Za tak uda­ne star­ty na pol­skich koniach dzię­ku­je­my zawod­ni­kom. Gratulujemy rów­nież ich hodow­com i wła­ści­cie­lom.

wibaro_rodowod

Wibaro - rodo­wód

el-camp_rodowod

El Camp - rodo­wód

no ima­ges were found

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec