Aktualności

Próba dzielności ogierów

12 października 2016 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 14 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 10:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec