Aktualności

Po raz pierwszy w Ermelo

31 stycznia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Niebawem roz­pocz­nie się kolej­na selek­cja ogie­rów KWPN w Den Bosch. To będzie praw­dzi­we show. Holendrzy poka­żą to co mają naj­lep­sze­go. Tu tra­fią ogie­ry już prze­se­lek­cjo­no­wa­ne, ale pierw­sze naj­waż­niej­sze „ich widze­nie” odby­wa się w grud­niu, w Ermelo. I wła­śnie w grud­niu 2016 r. pol­scy inspek­to­rzy PZHK i OZHK/WZHK wraz z kil­ko­ma hodow­ca­mi odby­li dwu­dnio­we szko­le­nie z oce­ny koni na twar­dym pod­ło­żu oraz sko­ków luzem. Cała pol­ska eki­pa zosta­ła podzie­lo­na na dwie gru­py, do któ­rych przy­dzie­lo­no po jed­nym spe­cja­li­ście holen­der­skim, a dzię­ki słu­chaw­kom oraz tłu­ma­cze­niu, nawet sie­dząc w pew­nym odda­le­niu, moż­na było dosko­na­le sły­szeć komen­tarz inspek­to­ra KWPN nt. każ­de­go konia. Wraz z inspek­to­ra­mi KWPN obej­rze­li­śmy oko­ło 100 mło­dych ogie­rów sko­ko­wych. I tak jak zakła­da­li­śmy były tam zarów­no te wyróż­nia­ją­ce się, jak i takie, któ­re przed­sta­wia­ły prze­cięt­ną jakość. I na tym nam wszyst­kim zale­ża­ło – zoba­czyć w jed­nej gru­pie i ćwi­czyć oko w oce­nie zarów­no tych bar­dzo dobrych, jak i prze­cięt­nych. Ogiery te pocho­dzi­ły po repro­duk­to­rach wpi­sa­nych do róż­nych ksiąg stad­nych, zarów­no tych repre­zen­tu­ją­cych księ­gę czy reje­stry KWPN, jak i BWP, SF, holsz­tyń­ską czy Zangersheide. Najwięcej potom­stwa – kil­ka­na­ście sztuk obej­rze­li­śmy po ogie­rze Arezzo VDL KWPN ur. 2005 (Chin Chin hol. – Sarjolijn keur prest/ Heartbreaker pref). W Den Bosch oglą­da­jąc kil­ka sztuk już wyse­lek­cjo­no­wa­nych jego synów repro­duk­tor ten może wzbu­dzić wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie, ale w Ermelo widząc więk­szą licz­bę jego potom­ków już tak bez­kry­tycz­nie nie moż­na go akcep­to­wać.
Podczas tego szko­le­nia opie­kę nad nami spra­wo­wał były prze­wod­ni­czą­cy Komisji Oceny Ogierów, zna­ny w Polsce – Arie Hamoen, któ­ry nie tyl­ko opo­wia­dał nam mery­to­rycz­nie o pre­zen­to­wa­nych ogie­rach, ale tak­że opro­wa­dził nas po całym obiek­cie. Obejmuje on kil­ka­dzie­siąt hek­ta­rów, na któ­rych znaj­du­ją się sie­dzi­by KWPN oraz KNHS (Królewski Holenderski Związek Jeździecki), a tak­że staj­nie w któ­rych prze­by­wa­ją ogie­ry pod­da­wa­ne oce­nie w róż­no­ra­kich testach sta­cjo­nar­nych oraz kla­cze oce­nia­ne w sta­cjo­nar­nych, ale tak­że polo­wych pró­bach dziel­no­ści. Nieodłączną czę­ścią są pro­fe­sjo­nal­ne czwo­ro­bo­ki, na któ­rych od zeszłe­go roku odby­wa­ją się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (zawo­dy te zosta­ły prze­nie­sio­ne z hano­wer­skie­go Verden), hale oraz pado­ki dla mło­dych ogie­rów. Księga KWPN zain­te­re­so­wa­na jest rów­nież hodow­lą koni do WKKW, dla­te­go nie­od­łącz­nym ele­men­tem w tym cen­trum tre­nin­go­wym jest tor kro­so­wy.
W zgod­nej opi­nii wszyst­kich uczest­ni­ków wyjazd ten, pomi­mo zna­czą­cych kosz­tów, oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę.

fot. archi­wum Lubelski Związek Hodowców Koni

fot. pod sie­dzi­bą KWPN w Ermelo, – część uczest­ni­ków szko­le­nia, gru­dzień 2016

Hodowca i Jeździec