Aktualności

Konkurs FOTOGRAFICZNY Cavaliada – Święto polskich koni

27 stycznia 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” zapra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich koni”.

Celem kon­kur­su jest poka­za­nie poprzez foto­gra­fię udzia­łu pol­skich koni pod­czas praw­dzi­we­go jeź­dziec­kie­go świę­ta, jakim jest Cavaliada w Lublinie.

Do wygra­nia pre­nu­me­ra­ta kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec!

Prace pro­si­my wysy­łać w for­mie cyfro­wej na adres mailo­wy redak­tor naczel­nej: jakubowska@hij.com.pl do dnia 10 lute­go 2017 roku. Prosimy o poda­nie imie­nia, nazwi­ska oraz wie­ku auto­ra zdję­cia.

Prosimy o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem kon­kur­su!

Hodowca i Jeździec