Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim.

Wiceminister Rolnictwa poin­for­mo­wał, że MRiRW nie otrzy­ma­ło jesz­cze ofi­cjal­ne­go sta­no­wi­ska Komisji Europejskiej w spra­wie pla­no­wa­nych zmian w PROW 2014 – 2020, ale w trak­cie roz­mów robo­czych przed­sta­wi­cie­le KE nie zgła­sza­li uwag do pro­po­zy­cji pod­wyż­sze­nia dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych (mało­pol­skie i wiel­ko­pol­skie do 1900 zł, pozo­sta­łe kla­cze do 1700 zł). W związ­ku z tym w przy­go­to­wa­nym pro­jek­cie zmian roz­po­rzą­dze­nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapro­po­no­wa­no wyż­sze staw­ki dopłat, któ­re mają obo­wią­zy­wać od 2017 r.

Przedstawiciele PZHK zobo­wią­za­li się do przed­sta­wie­nia w krót­kim ter­mi­nie pro­po­zy­cji zda­rzeń do kata­lo­gu zda­rzeń tzw. „siły wyż­szej” sto­so­wa­ne­go przez BP ARiMR, w przy­pad­ku stad kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.

W cza­sie spo­tka­nia dys­ku­to­wa­no rów­nież o moż­li­wo­ściach wspar­cia hodow­ców koni w ramach PROW 2014 – 2020 oraz o pro­ble­mach z remon­tem ogie­rów rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej dopusz­czo­nych do uży­cia w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.

Hodowca i Jeździec