Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W dniu 1 lute­go 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

W cza­sie spo­tka­nia dys­ku­to­wa­no o obję­ciu naj­waż­niej­szych imprez hodow­la­nych PZHK i OZHK/WZHK w 2017 r. patro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o moż­li­wych ścież­kach wspar­cia pro­mo­cji koni przez Ministerstwo.

Minister Rafał Romanowski poin­for­mo­wał o przy­go­to­wy­wa­nym od 1 wrze­śnia tego roku połą­cze­niu ANR i ARiMR w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz o pla­no­wa­nym roz­po­czę­ciu prac nad zmia­ną usta­wy o społeczno-zawodowych orga­ni­za­cjach rol­ni­ków.

W tym samym dniu przed­sta­wi­cie­le PZHK wzię­li udział w posie­dze­niu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Głównym tema­tem spo­tka­nia było przed­sta­wie­nie pol­skich prio­ry­te­tów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz rol­nic­twa i obsza­rów wiej­skich w pro­jek­cie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z per­spek­ty­wą do 2030 r.)”

Hodowca i Jeździec