Aktualności

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2017

14 kwietnia 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Poniżej przed­sta­wia­my komu­ni­kat doty­czą­cy warun­ków kwa­li­fi­ka­cji do polo­wej wierz­cho­wej oraz sta­cjo­nar­nej zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tym sezo­nie. Na wnio­sek hodow­ców Komisje Ksiąg Stadnych koni ras: pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej oraz mało­pol­skiej zade­cy­do­wa­ły o wpro­wa­dze­niu od 2017 roku polo­wej pró­by dziel­no­ści. Nad zasa­da­mi tej pró­by deba­to­wa­no od kil­ku lat, a  hodow­cy zosta­li popro­sze­ni o wyra­że­nie swo­jej opi­nii doty­czą­cej zmia­ny zasad pró­by dziel­no­ści.

Kwalifikacje do tych prób odbę­dą się w dwóch miej­scach - Lesznie oraz Białce lub Janowie Podlaskim. Kolejną nowo­ścią wpro­wa­dzo­ną od tego roku jest wymóg badań RTG w kie­run­ku OCD  jako jed­ne­go z warun­ków selek­cyj­nych. Badanie to będzie obo­wią­zy­wa­ło wszyst­kie ogie­ry, sta­ra­ją­ce się o uzna­nie w pol­skich księ­gach, czy­li rów­nież kwa­li­fi­ko­wa­ne do hodow­li na pod­sta­wie wyni­ków w alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści (MPMK, sport). Badania OCD ogie­rów od lat obo­wią­zu­ją we wszyst­kich wio­dą­cych księ­gach stad­nych i są nie­zbęd­nym ele­men­tem selek­cyj­nym w przy­pad­ku ogie­rów hodow­la­nych. Mamy nadzie­ję, że te zmia­ny przy­nio­są popra­wę jako­ści ogie­rów wpi­sy­wa­nych do pol­skich ksiąg oraz pozy­tyw­nie wpły­ną na budo­wa­nie zna­ku jako­ści pol­skich koni spor­to­wych. 

Zapraszamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do uczest­nic­twa w tym waż­nym dla pol­skiej hodow­li koni szla­chet­nych wyda­rze­niu. 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec