Aktualności

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, ·

W Unii Europejskiej trwa deba­ta o przy­szło­ści wspól­nej poli­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uru­cho­mi­ła kon­sul­ta­cje publicz­ne, w któ­rych każ­dy może wyra­zić swo­ją opi­nię o zmia­nach WPR, w tym o płat­no­ściach bez­po­śred­nich, czy dzia­ła­niach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konsultacje trwa­ją do 2 maja b.r.

Aby prze­ka­zać swo­ja opi­nię bez­po­śred­nio do Komisji Europejskiej wystar­czy odpo­wie­dzieć na pyta­nia zamiesz­czo­ne w kwe­stio­na­riu­szu (on-line) na stro­nie inter­ne­to­wej: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Odpowiedzi moż­na wysy­łać w języ­ku pol­skim, zarów­no imien­nie, jak i ano­ni­mo­wo.

W celu uzy­ska­nia pomo­cy w wypeł­nie­niu kwe­stio­na­riu­sza pro­si­my zgła­szać się do Okręgowych i Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.

Liczne gło­sy z Polski, uwzględ­nia­ją­ce spe­cy­fi­kę pol­skie­go rol­nic­twa, nasze ocze­ki­wa­nia i doświad­cze­nia, mogą wpły­nąć na dal­sze pra­ce Komisji Europejskiej, któ­ra pod koniec tego roku przy­go­tu­je pierw­sze pro­po­zy­cje zmian WPR.

Dlatego w imie­niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachę­ca­my wszyst­kich hodow­ców do udzia­łu w kon­sul­ta­cjach Komisji.

Wzmocnijmy pol­ski głos w Brukseli w spra­wie WPR!

Bezpośredni link do kwe­stio­na­riu­sza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=PL

Hodowca i Jeździec