Aktualności

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z 2 nowy­mi zmia­na­mi w pro­gra­mie hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej, któ­re po akcep­ta­cji MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 1 maja b.r.:

Nowy zapis w zasa­dach wpi­su do księ­gi stad­nej (str. 11):

  1. Do ksiąg koni rasy wiel­ko­pol­skiej wpi­su­je się potom­stwo pocho­dzą­ce:

(…)

- po ogie­rze wpi­sa­nym do ksiąg, dopusz­czo­nym do pro­gra­mu wlkp, od kla­czy rasy sp, któ­ra w rodo­wo­dzie do 3 poko­le­nia nie ma przod­ków ras nie­do­pusz­czo­nych do uży­cia w rasie wlkp oraz po żeń­skiej stro­nie (w 2 lub 3 poko­le­niu) ma przy­naj­mniej jed­ne­go przod­ka rasy wlkp, a hodow­ca zło­żył sto­sow­ny wnio­sek.

Zmiana zapi­su w roz­dzia­le dot. iden­ty­fi­ka­cji i doku­men­ta­cji hodow­la­nej (str. 17):

  • 2
  1. Dla konia zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go do księ­gi nale­ży zało­żyć kar­to­te­kę (papie­ro­wą lub elek­tro­nicz­ną) i nadać numer księ­gi zgod­ny z wymo­ga­mi rodo­wo­do­wy­mi.
  2. Świadectwo wpi­sa­nia kla­czy do księ­gi, świa­dec­two wpi­sa­nia ogie­ra do księ­gi oraz kar­to­te­kę papie­ro­wą konia pod­pi­su­je i sta­wia imien­ną pie­częć upo­waż­nio­ny przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę spe­cja­li­sta, któ­ry doko­nał wpi­su.
Hodowca i Jeździec