Aktualności

Regulaminy MPMK 2017 – ujeżdżenie

8 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi i spor­to­wych raj­dów kon­nych są w przy­go­to­wa­niu.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec