Aktualności

Obowiązkowe badania ogierów ras szlachetnych przed rozpoczęciem treningu wierzchowego

22 czerwca 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Przypominamy, że z dniem 16 czerw­ca minął ter­min dostar­cze­nia do PZHK zdjęć RTG koń­czyn ogie­rów ras szla­chet­nych wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych do polo­wej pró­by wierz­cho­wej i sta­cjo­nar­nej pró­by zaprzę­go­wej. Zdjęcia zosta­ną prze­ka­za­ne wska­za­nym przez PZHK leka­rzom wete­ry­na­rii do opi­su pod kątem zmian cha­rak­te­ry­stycz­nych dla oste­ochon­dro­zy.

Najpóźniej do 3 lip­ca wła­ści­cie­le mają czas na dostar­cze­nie wyni­ków bada­nia endo­sko­po­we­go wyklu­cza­ją­ce­go pora­że­nie krta­ni, wyko­na­ne­go przez leka­rza z listy PZHK

Po speł­nie­niu powyż­szych for­mal­no­ści i pod­pi­sa­niu sto­sow­nych umów pomię­dzy PZHK i wła­ści­cie­la­mi ogie­rów, 10 lip­ca ofi­cjal­nie roz­pocz­nie się 100-dniowy polo­wy tre­ning wierz­cho­wy.

Próba koń­co­wa odbę­dzie się w dniach 17-18 paź­dzier­ni­ka na tere­nie Stada Ogierów Łąck. Relację on-line w dniu 18 paź­dzier­ni­ka prze­pro­wa­dzi por­tal Świat Koni.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec