Aktualności

„ABC Powożenia” Danuty Nowickiej na Cavaliadzie w Poznaniu!

10 listopada 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, Wydawnictwo, ·

Miło nam poin­for­mo­wać, że na począt­ku grud­nia tego roku uka­że się dru­gie wyda­nie książ­ki „ABC Powożenia” Danuty Nowickiej – Pani sędzi mię­dzy­na­ro­do­wej w powo­że­niu zaprzę­ga­mi i wie­lo­let­niej dzia­łacz­ki Polskiego Związku Jeździeckiego.

Podczas Cavaliady w Poznaniu książ­kę będzie moż­na nabyć na sto­isku Polskiego Związku Hodowców Koni w dniach roz­gry­wa­nia kon­kur­sów zaprzę­go­wych – czwar­tek od 15:00 do 20:00, sobo­ta od 13:00 do 17:00 z moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia auto­gra­fu autor­ki!

W przed­mo­wie do dru­gie­go wyda­nia autor­ka pisze:

Fakt wyczer­pa­nia pierw­sze­go nakła­du a tak­że bar­dzo wie­le próśb o wzno­wie­nie, zmo­bi­li­zo­wa­ło autor­kę do pra­cy nad dru­gim wyda­niem. Wydanie to, podob­nie jak pierw­sze, opar­te jest o wie­dzę z zakre­su kla­sycz­nych zasad powo­że­nia.

Książka prze­zna­czo­na jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą, jak sam tytuł wska­zu­je, poznać abe­ca­dło sztu­ki powo­że­nia, a więc zarów­no ama­to­rów, jak i poten­cjal­nych przy­szłych zawod­ni­ków tej dys­cy­pli­ny, nie­ko­niecz­nie mają­cych „koń­skie” pocho­dze­nie. Treść tego wyda­nia zosta­ła roz­sze­rzo­na i uak­tu­al­nio­na, a nie­któ­re roz­dzia­ły zastą­pio­ne nowy­mi.

Wiedza zawar­ta w tej książ­ce jest tyl­ko uzu­peł­nie­niem wie­dzy prak­tycz­nej wynie­sio­nej z warsz­ta­tów nauki powo­że­nia pro­wa­dzo­nych przez wyso­kiej kla­sy instruk­to­rów. Tak jak umie­jęt­no­ści jaz­dy samo­cho­dem, czy jaz­dy kon­nej wierz­chem, tak umie­jęt­no­ści powo­że­nia zaprzę­giem nie moż­na posiąść tyl­ko opa­no­wu­jąc teo­rię.

Poza Cavaliadą książ­kę moż­na będzie kupić w Salonie Jeździeckim Pegaz w Poznaniu (sprze­daż hur­to­wa i deta­licz­na – tel. 618 – 489-582, e‑mail: salonpegaz@wp.pl, facebook.com/pegaz.poznan), a tak­że w wybra­nych innych skle­pach jeź­dziec­kich.

Hodowca i Jeździec