Aktualności

Reklama stanówki 2018 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni Państwo,
Rok temu w zimo­wym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca” po raz pierw­szy przy­go­to­wa­li­śmy kata­log, w któ­rym pro­mo­wa­li­śmy ogie­ry z licen­cją PZHK. Hodowcy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na rekla­mę w tym wyda­niu, byli zado­wo­le­ni z tej ini­cja­ty­wy i z efek­tów, jakie przy­nio­sła im rekla­ma. Dlatego zde­cy­do­wa­li­śmy się, że będzie­my tę akcję powta­rzać co roku.

Ceny reklam w naszym kata­lo­gu są bar­dzo atrak­cyj­ne, dodat­ko­wo mamy spe­cjal­ne raba­ty dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki. Akcja będzie mia­ła dodat­ko­we wspar­cie pro­mo­cyj­ne, aby Państwa ofer­ta dotar­ła do jak naj­licz­niej­szej gru­py zain­te­re­so­wa­nych. Katalog zamie­ści­my na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK, „Hodowcy i Jeźdźca” oraz w por­ta­lu ogło­sze­nio­wym Rynek Polskich Koni.

Jak zamówić reklamę?

 • Wypełnij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dołą­czo­ny do prze­sył­ki.
 • Do for­mu­la­rza dołącz zdję­cia koni.
 • Wypełniony for­mu­larz wraz ze zdję­cia­mi wyślij: mailem pod adres jakubowska@pzhk.pl lub pocz­tą pod adre­sem:
  Polski Związek Hodowców Koni
  ul. Koszykowa 60/62 m. 16
  00 – 673 Warszawa
  z dopi­skiem STANÓWKA

Po uka­za­niu się kwar­tal­ni­ka otrzy­masz od nas fak­tu­rę.
Termin nad­sy­ła­nia reklam upły­wa dnia 10 grud­nia 2017 r.

Cennik

  Cena
dla człon­ków PZHK
Cena
dla pozo­sta­łych hodow­ców
Cała stro­na 300 zł net­to 450 zł net­to
1/2 stro­ny 150 zł net­to 210 zł net­to
1/4 stro­ny 80 zł net­to 120 zł net­to

Hodowca i Jeździec