Aktualności

Konferencja „Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców” w Balicach

16 listopada 2017 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB w Balicach ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję pt.: „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców”, któ­ra odbę­dzie się 12 grud­nia 2017 roku w Balicach.
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać pod adre­sem: monika.bugno@izoo.krakow.pl do dnia 30 listo­pa­da 2017 r. Formularz zgło­sze­nio­wy w załą­cze­niu.

Program:

 • 1000 – 1015 – Otwarcie kon­fe­ren­cji i przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków
 • 1015 – 1030 – „Struktura raso­wa pogło­wia koni hodow­la­nych w Polsce” – mgr inż. Andrzej Stasiowski, PZHK
 • 1030 – 1045 – „Aktualny stan hodow­li koni w jed­nost­kach pań­stwo­wych nale­żą­cych do KOWR” – mgr inż. Izabela Wierzchowska, KOWR
 • 1045 – 1100 – „Efekty reali­za­cji pro­gra­mu ochro­ny ras zacho­waw­czych” – dr inż. Iwona Wrona
 • 1115 – 1130 – „Alternatywne użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych” – dr inż. Grażyna Polak
 • 1130 – 1200 – Przerwa kawo­wa
 • 1230 – 1245 – „Chromosomowe przy­czy­ny zabu­rzeń płod­no­ści koni” – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
 • 1245 – 1255 – „Genetyczna kon­tro­la pocho­dze­nia koni: wczo­raj, dziś i jutro” – mgr Agnieszka Fornal
 • 1255 – 1305 – „Potencjał wyści­go­wy koni arab­skich a mar­ke­ry gene­tycz­ne” – dr inż. Katarzyna Ropka-Molik
 • 1305 – 1315 – „Czy moż­na zmniej­szyć ryzy­ko wystę­po­wa­nia defek­tów gene­tycz­nych w popu­la­cji pol­skich koni arab­skich?” – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
 • 1315 – 1330 – „Weryfikacja umasz­cze­nia sro­ka­te­go u koni rasy hucul­skiej meto­da­mi mole­ku­lar­ny­mi” – mgr inż. Marta Pasternak
 • 1330 – 1345 – „Innowacyjne meto­dy dia­gno­sty­ki nowo­two­rów skó­ry koni” – dr inż. Ewelina Semik-Gurguldr inż. Klaudia Paulina Tyszko
 • 1345 – 1400 – „Jaki koń jest NIE każ­dy widzi – geno­mi­ka popu­la­cji pol­skich ras koni” – dr inż. Artur Gurgul
 • 1400 – 1430 – Podsumowanie i zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji
 • 1430 – Obiad
Hodowca i Jeździec