Aktualności

Czekamy na Was w Poznaniu! Pawilon Polskiej Hodowli na Cavaliadzie

29 listopada 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Cavaliada w Poznaniu to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go wszy­scy sta­ra­ją się poka­zać licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści i odwie­dza­ją­cym to, co mają naj­lep­sze­go. Z tego powo­du Polski Związek Hodowców Koni chce się pochwa­lić… koń­mi! Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sze­nia wszyst­kich do korzy­sta­nia peł­ny­mi gar­ścia­mi z tego, co przy­go­to­wa­li­śmy na to fan­ta­stycz­ne wyda­rze­nie.

Już tra­dy­cyj­nie naj­waż­niej­szym naszym boha­te­rem będzie koń. W staj­ni poka­zo­wej sta­nie nie­mal 40 koni z całe­go kra­ju. Podczas wizy­ty w Pawilonie 8A będzie moż­na oglą­dać przed­sta­wi­cie­li koni pol­skich ras, dowie­dzieć się wię­cej o ich umie­jęt­no­ściach i szcze­gól­nych pre­dys­po­zy­cjach. Konie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne tak­że na round­pe­nie, a nie­któ­re z nich wezmą udział w naszych poka­zach. Codziennie zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na wido­wi­sko „Krainy Polskich Koni” z udzia­łem koni pol­skiej hodow­li, któ­re odby­wać się będzie od piąt­ku do nie­dzie­li na Arenie B (paw. 7a) oraz w sobo­tę na Arenie A (paw.5). Od Bałtyku aż po góry dziel­ne pol­skie konie towa­rzy­szą ludziom w pra­cy, zaba­wie, codzien­nym i nie­co­dzien­nym życiu. Hodowcy, wła­ści­cie­le i dzie­cia­ki w stro­jach tra­dy­cyj­nych i ludo­wych zapre­zen­tu­ją umie­jęt­no­ści i odwa­gę małych i dużych koni. Nie zabrak­nie zwrot­nych i dziel­nych rycer­skich ruma­ków, zwin­nych i lek­kich ara­bów, dużych i solid­nych gru­ba­sów, ale tak­że odważ­nych hucu­łów, przy­ja­znych koni­ków pol­skich i uro­czych kucy­ków. Zaprzęgi, bojo­we potycz­ki, ścież­ka hucul­ska, akro­ba­cje i nie­spo­dzian­ka przy­go­to­wa­na przez naj­młod­szych uczest­ni­ków poka­zu – to po pro­stu trze­ba zoba­czyć! Jak co roku naj­młod­si będą mogli roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z koń­mi pod­czas prze­jaż­dżek na kucach.

W staj­ni poka­zo­wej znaj­dą się też konie, któ­re będą rywa­li­zo­wać ze sobą w orga­ni­zo­wa­nym w tym roku przez PZHK Ogólnopolskim Czempionacie Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem! W sobo­tę, 2 grud­nia o godzi­nie 12 wszy­scy chęt­ni będą mogli obej­rzeć staw­kę wyse­lek­cjo­no­wa­nych mło­dych koni. Na Arenie B zbu­do­wa­ny zosta­nie spe­cjal­ny kory­tarz, w któ­rym konie będą poko­ny­wać prze­szko­dy bez udzia­łu jeźdź­ców. Po oce­nie komi­syj­nej pozna­my naj­lep­sze konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: koni 2‑letnich i 3‑letnich. Mamy nadzie­ję, że za parę lat będzie­my mogli im kibi­co­wać pod­czas kon­kur­sów sko­ko­wych na Cavaliadzie!

Zachęcamy do sko­rzy­sta­nia z tej nie­po­wta­rzal­nej oka­zji, aby zoba­czyć tak wie­le róż­nych koni w jed­nym miej­scu i poroz­ma­wiać z ich hodow­ca­mi, opie­ku­na­mi i tre­ne­ra­mi. Czekamy na was!

30 listo­pa­da – 3 grud­nia 2017 r.
PAWILON POLSKIEJ HODOWLI
na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich
Cavaliada Poznań 2017

Hodowca i Jeździec