Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 listopada 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W dniu 23 paź­dzier­ni­ka 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Prezes Paweł Mazurek i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim.

W cza­sie spo­tka­nia dys­ku­to­wa­no o pra­cach Rady ds. Hodowli Koni przy Ministrze Rolnictwa. Pan Minister poin­for­mo­wał o powo­ła­niu prof. Zbigniewa Jaworskiego – prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Hodowlanej PZHK, do zespo­łu robo­cze­go, któ­ry ma opra­co­wać pro­jekt stra­te­gii roz­wo­ju naszej bran­ży.

Pan Minister pod­kre­ślił, że liczy na pomy­sły śro­do­wi­ska hodow­ców koni, któ­re będą mia­ły na celu zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skiej hodow­li koni, szcze­gól­nie po 1 listo­pa­da 2018 r., kie­dy zaczną obo­wią­zy­wać prze­pi­sy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w spra­wie zoo­tech­nicz­nych i gene­alo­gicz­nych warun­ków doty­czą­cych hodow­li zwie­rząt hodow­la­nych czy­sto­ra­so­wych. Z tego same­go powo­du zachę­cał rów­nież PZHK do zacie­śnia­nia współ­pra­cy z inny­mi pod­mio­ta­mi dzia­ła­ją­cy­mi w sfe­rze prze­my­słu kon­ne­go w kra­ju, szcze­gól­nie KOWR, PKWK i PZJ.

Pan Minister poin­for­mo­wał rów­nież o pla­nach utwo­rze­nia Grupy Polska Genetyka, któ­ra ma sku­piać wszyst­kie spół­ki z bran­ży rol­nic­twa o szcze­gól­nym zna­cze­niu dla gospo­dar­ki naro­do­wej, w tym spół­ki hodow­li koni, pod­le­ga­ją­ce od 1 wrze­śnia nad­zo­ro­wi KOWR, a wcze­śniej ANR.

Przedstawiciele PZHK kolej­ny raz pod­nie­śli bar­dzo istot­ny dla bran­ży pro­blem bra­ku koni w sys­te­mie płat­no­ści bez­po­śred­nich w Polsce oraz bra­ku w ramach PROW dzia­łań kie­ro­wa­nych szcze­gól­nie do hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni. Wskazali, że pro­blem nie­do­sta­tecz­ne­go włą­cza­nia sek­to­ra hodow­li konio­wa­tych do poszcze­gól­nych ele­men­tów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pod­kre­ślił rów­nież Parlament Europejski w swo­jej Rezolucji z dnia 14 mar­ca 2017 r. w spra­wie odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do posia­da­nia konio­wa­tych i opie­ki nad nimi.

Hodowca i Jeździec