Aktualności

Książka „ABC powożenia”

28 marca 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Powożenie, ·

Wzrastające zain­te­re­so­wa­nie powo­że­niem zaprzę­ga­mi kon­ny­mi i brak na pol­skim ryn­ku instruk­ta­żo­wej książ­ki na ten temat, zmo­bi­li­zo­wa­ły sędzi­nę i znaw­czy­nię tej dys­cy­pli­ny – Danutę Nowicką do napi­sa­nia „ABC Powożenia”, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w 2000 roku. Pisząc tę książ­kę Autorka sko­rzy­sta­ła z życz­li­wych uwag i suge­stii wie­lu pol­skich powo­żą­cych. Książka zawie­ra tak­że roz­dzia­ły z dzie­dzi­ny wete­ry­na­rii, histo­rii pojaz­dów kon­nych i powoź­nic­twa napi­sa­ne przez nie­wąt­pli­wych znaw­ców tema­tu. Fakt wyczer­pa­nia pierw­sze­go nakła­du a tak­że bar­dzo wie­le próśb o wzno­wie­nie, zmo­bi­li­zo­wa­ły Autorkę do pra­cy nad dru­gim wyda­niem, któ­re­go treść zosta­ła znacz­nie roz­sze­rzo­na i uak­tu­al­nio­na, a nie­któ­re roz­dzia­ły zastą­pio­ne nowy­mi.

Książka prze­zna­czo­na jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą, jak sam tytuł wska­zu­je, poznać abe­ca­dło sztu­ki powo­że­nia, a więc zarów­no ama­to­rów, jak i poten­cjal­nych przy­szłych zawod­ni­ków tej dys­cy­pli­ny.

Wydawca – Firma PARKUR
Rok wyda­nia 2017, okład­ka twar­da, 224 stro­ny
Cena deta­licz­na 70zł

Sprzedaż deta­licz­na i hur­to­wa:
Salon Jeździecki Pegaz, ul. Lutycka 34, 60 – 415 Poznań, tel. +48 61 848 95 82,
e‑mail: salonpegaz@wp.pl, www.facebook.com/pegaz.poznan

Hodowca i Jeździec