Aktualności

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

7 marca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej. Spotkanie odbę­dzie się 23 mar­ca 2018 r. (pią­tek) o godz. 14:00, w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów”, w przed­dzień Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

W pro­gra­mie spo­tka­nia:

  • Zasady roz­gry­wa­nia zawo­dów hucul­skich w sezo­nie 2018
  • Regulamin Mistrzostwa Polski koni rasy hucul­skiej
  • Terminarz imprez w sezo­nie 2018
  • Obsada gospo­da­rzy ście­żek hucul­skich
  • Sprawy bie­żą­ce
Hodowca i Jeździec