Aktualności

Wiosenna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej w sezonie 2018

7 marca 2018 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, w sezo­nie 2018 zapla­no­wa­na zosta­ła dodat­ko­wa kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 20 kwiet­nia 2018 r. (pią­tek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry uro­dzo­ne do dnia 31 maja 2015 r. Ogiery nale­ży zgła­szać do biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni za pośred­nic­twem wła­ści­wych OZHK/WZHK do dnia 9 kwiet­nia 2018 r., poda­jąc:

  • nazwę i numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny ogie­ra;
  • aktu­al­ny tele­fon kon­tak­to­wy do wła­ści­cie­la ogie­ra;
  • wstęp­ną boni­ta­cję ogie­ra;
  • 3 pod­sta­wo­we wymia­ry ogie­ra.

W godzi­nach 9:00 – 10:30 prze­wi­dzia­na jest obo­wiąz­ko­wa iden­ty­fi­ka­cja oraz mie­rze­nie zgło­szo­nych wcze­śniej do PZHK koni. Bezpośrednio po oce­nie, ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne mogą zali­czać wstęp­ną pró­bę polo­wą.

Przypominamy jed­no­cze­śnie, że zgod­nie ze zno­we­li­zo­wa­nym „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, od dnia 1 maja 2014 r. przy wpi­sie do księ­gi stad­nej ogie­ra, któ­ry zali­czył zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści, nie jest wyma­ga­na pró­ba wstęp­na, a dla ogie­rów wpi­sy­wa­nych do księ­gi stad­nej od dnia 1 stycz­nia 2017 r. obo­wią­zu­je mini­mal­ny wiek do wpi­su do księ­gi – 36 mie­się­cy. Warunkiem przy­stą­pie­nia ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji jest potwier­dze­nie pocho­dze­nia po wska­za­nej parze rodzi­ciel­skiej na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA wyko­na­nych we wska­za­nym przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę labo­ra­to­rium (doty­czy źre­biąt uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r.).

Informujemy rów­nież, że zgod­nie z Uchwałą Zarządu Głównego, wła­ści­cie­le ogie­rów rasy hucul­skiej przed­sta­wia­nych do wpi­su do księ­gi stad­nej zobli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 13 kwiet­nia 2018 r. (pią­tek) opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 100 zł za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do kwa­li­fi­ka­cji. W przy­pad­ku ogie­rów zgło­szo­nych przez wła­ści­cie­li nie będą­cych MŚP (mikro‑, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwo w rozu­mie­niu prze­pi­sów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 702/2014) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 140 zł. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra hucul­skie­go”. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję (bez wzglę­du na przy­czy­nę) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na nie będzie zwra­ca­na.

Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 13 kwiet­nia 2018 r. W takim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 200 zł dla wła­ści­cie­li MŚP oraz 280 zł dla wła­ści­cie­li będą­cych DP i musi być wpła­co­na naj­póź­niej do 19 kwiet­nia 2018 r. do godz. 14:00 (dzień przed kwa­li­fi­ka­cją, decy­du­je data zaksię­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpła­ty). Zgłoszenia i/lub wpła­ty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­uję­cie ogie­ra w kata­lo­gu i nie­do­pusz­cze­nie do kwa­li­fi­ka­cji.

Hodowca i Jeździec